Právomoci a kompetencie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) tusr-small-titleje regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti. Na čele úradu je predseda Ing. Vladimír Kešjar, ktorého na návrh vlády zvolila národná rada. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu, ktorým je Ing. Ján Fľak, PhD.