Pre bezpečnejšie používanie služieb

22.11.2013, Tlačová správa

     Telekomunikační operátori majú povinnosť na základe písomnej žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu, zablokovať prístup k číslam alebo službám a zadržať platby za ne. Operátori sú ďalej povinní bezodkladne informovať Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) o narušení bezpečnosti alebo straty integrity, ktoré majú významný vplyv na prevádzku sietí alebo služieb. Telekomunikační operátori majú povinnosť oznámiť každé porušenie ochrany osobných údajov TÚ SR najneskôr do 24 hodín. Toto boli hlavné témy pracovného stretnutia s telekomunikačnými operátormi, Fórom pre komunikačné technológie (CTF) a Úradom na ochranu osobných údajov, ktoré zorganizoval TÚ SR.
     Aký má význam povinnosť zablokovania prístupu a zadržania platieb za účelom zabránenia podvodného konania alebo zneužitia? Keď vyšetrovateľ nariadi operátorovi blokovanie a zadržanie platieb, operátor nezaplatí za hovory a nemusí platby vymáhať od zákazníka. Podvodníci nedostanú peniaze, zabráni sa podvodnému konaniu alebo zneužitiu a nemal by na to doplatiť operátor ani užívatelia jeho služieb.
     Telekomunikační operátori na základe zákona prijímajú opatrenia, ktorými minimalizujú vplyv bezpečnostných incidentov na užívateľov a vzájomne prepojené siete. Bezpečnostné incidenty nahlasujú TÚ SR. Ak ide o osobitné riziko, tak operátor informuje dotknutých účastníkov o tomto riziku a možnostiach nápravy vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia. TÚ SR každoročne predkladá Európskej komisii a agentúre ENISA súhrnnú správu o oznámených významných incidentoch a vykonaných opatreniach.
     Operátori na základe zákona prijímajú technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb. Každé porušenie ochrany osobných údajov majú povinnosť nahlásiť TÚ SR do 24 hodín po zistení narušenia ochrany osobných údajov a najneskôr do troch dní majú povinnosť nahlásiť bližšie informácie.

Viac informácií:

- o bezpečnosti a integrite - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5611  
- o ochrane osobných údajov - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=7481