Pre hlas prostredníctvom siete internet sú určené prístupové kódy 0602 xxxxxx

26.07.2004, Tlačová správa
Na poskytovanie dátovej služby hlas prostredníctvom IP protokolu sú určené výlučne prístupové kódy 0602 xxxxxx, číselná množina 019xy určená na sprostredkovanie prístupu do siete internet. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravuje rozhodnutie vo veci podmienok zmluvy o prístupe od spoločnosti Slovak Telecom (ST), ktorou sa má legálne poskytovať predmetná služba. TÚ SR ďalej kontrolami zistil, že spoločnosti Amtel Slovensko, eTel Slovensko a GlobalTel Slovakia využívali čísla 019xy v rozpore s úradom stanovenými podmienkami, a preto im rozhodnutím zakázal používať tieto číselné množiny na poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby hlas prostredníctvom siete internet. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Účastníci konania majú právo podať opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

Pravidlá používania čísel sú uvedené v číslovacom pláne a sú záväzné pre všetkých poskytovateľov verejných sietí a verejných elektronických komunikačných služieb. Podľa pôvodného i nového číslovacieho plánu je číselná množina 019xy určená na sprostredkovanie prístupu do siete internet. Pre hlas prostredníctvom siete internet (prístupové kódy) je podľa číslovacieho plánu určená číselná množina 0602 xxxxxx. TÚ SR v súlade s číslovacím plánom prideľoval operátorom čísla, ktoré boli zapísané v licencii spolu s definíciou použitia. V prípade spoločnosti Nextra s.r.o. urobil zamestnanec TÚ SR chybu, keď pri udeľovaní novej – rozšírenej licencie, ktorá nahradila pôvodnú, síce pridelil číselný blok 06506xxxxx na poskytovanie služby hlas prostredníctvom siete internet, ale ďalej administratívnou chybou všeobecne definoval použitie číselných kódov 019xy „na poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby“. Touto chybou, ktorú sa úrad snaží napraviť, vznikli zbytočné nedorozumenia. TÚ SR ihneď vykonal opatrenia, ktorými zamedzil opakovanie podobných chýb.

TÚ SR v minulosti, v súlade s vtedy platným číslovacím plánom, pridelil operátorom číselné bloky z množiny 06 na poskytovanie služby hlas prostredníctvom siete internet. Operátori mali v súlade s vtedy platným zákonom o telekomunikáciách následne požiadať ST o prístup do verejnej telekomunikačnej siete. Ak by ani do troch mesiacov od doručenia prvého návrhu zmluvy nedošlo k uzavretiu zmluvy bola každá zo strán oprávnená obrátiť sa na TÚ SR so žiadosťou o rozhodnutie. Úrad by vydal rozhodnutie, ktorým by uložil zmluvným stranám uzavrieť zmluvu, alebo návrh zamietol. ST prišiel v roku 2004 s návrhom zmluvy o prístupe „ISP DialUp Access“ a „Voice Plus“. Na základe uzavretých zmlúv je možné legálne poskytovať dátovú službu hlas prostredníctvom IP protokolu (VoIP). TÚ SR najskôr vstúpil do rokovaní o uzatváraní zmlúv na základe navrhovaných zmluvných podmienok spoločnosti ST „Voice Plus“ a následne v polovici mája začal správne konanie vo veci preskúmania podmienok zmluvy o prístupe „ISP DialUp Access“ a „Voice Plus“, ktorého účastníkmi sú ST, GlobalTel, eTel Slovensko a Nextra. Úrad v súlade so zákonom oznámil účastníkom konania, že v uvedenej veci nebude možné rozhodnúť v lehote do 60 dní z dôvodu nutnosti dôkladného posúdenia predložených dôkazov, vyjadrení a zmluvných podmienok a preto so súhlasom druhostupňového orgánu predĺžil lehotu o 15 dní.

TÚ SR v súčasnosti vedie správne konanie voči ST na základe podnetu spoločnosti Nextra, ktoré bolo úradu doručené 9.7. 2004. Úrad vyzval Nextru na odstránenie nedostatkov, čo sa 19.7. stalo. Nextra žiada, aby TÚ SR v správnom konaní o preskúmaní zmeny cien vytáčaného internetového prístupu rozhodol, že ST sa zakazuje vykonať zmenu cien vytáčaného prístupu do internetu. TÚ SR za účelom obstarania si potrebných podkladov pre rozhodnutie oslovil spoločnosti EuroWeb Slovakia, GTS Slovakia, eTel Slovensko a Slovanet od ktorých si vyžiadal informáciu o počte volaní na čísla 019xy v členení podľa dĺžky volania za rok 2003 a prvý polrok 2004 (hovory do 1 min., do 2 min., 3 min., atď).

V Bratislave 26. júla 2004.