pre mesto Skalica (kraj Trnavský, okres Skalica).

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                           Továrenská 7, 810 06 Bratislava 16Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností začína podľa § 32 ods. 5, 6 zákona o elektronických komunikáciách výberové konanie a zverejňuje

                                               výzvu na predloženie ponúk

do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem pre mesto

                                                             SKALICA

                                               kraj Trnavský, okres Skalica1. Frekvenčné pásmo 2 520 – 2 690 MHz

Frekvenčné pásmo je zdieľané prostriedkami Armády SR, preto nie je možné zaručiť trvale nerušenú prevádzku.

2. Účel a podmienky:

jednosmerné šírenie nezmenených TV programov pre individuálny, alebo skupinový príjem v súlade s registráciou vykonanou podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

a) Oblasť: Skalica, Holíč

b) Predpokladané umiestnenie vysielacieho zariadenia a základné technické parametre:

Miesto                                                        Veterník

Súradnice (WGS 84)                                    17E13 49 48N48 59

Nadm. výška + výška antény nad terénom 313 + 30 m

Diagram, polarizácia                                    všesmerový

Vyžiarený výkon/kanál                                 20 W


c) Minimálne rušenie mimo požadovanú oblasť. Pokiaľ bude zvolené iné miesto pre vysielanie, rušenie mimo zásobenú oblasť sa nesmie zvýšiť, v opačnom prípade je treba vykonať opakovanú koordináciu, z ktorej môžu vyplynúť dodatočné podmienky na obmedzenie vyžarovania. Na štátnej hranici s Rakúskom nesmie intenzita elektromagnetického poľa prekročiť úroveň 37 dB/mV.

d) Doba, na ktorú je možné frekvencie prideliť: do 31. 12. 2007.

e) Požiadavky na žiadateľa: Frekvencie budú vymedzené pre podnik evidovaný úradom podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách.

Retransmisia nezmenených programov podlieha registrácii podľa zákona č. 308/200 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

3. Hodnotiace kritériá:

a) efektívnosť využitia frekvenčného spektra, pomer veľkosti oblasti, zásobenej užitočným signálom k oblasti, v ktorej vznikne rušenie, počet obyvateľov v zásobenej oblasti,

b) splnenie požiadaviek podľa zákona o elektronických komunikáciách a tejto výzvy,

c) lehota na začatie činnosti,

d) podpora konkurencie v poskytovaní retransmisie v uvedenej oblasti,

e) ponúkaná celková výška jednorázovej úhrady,

f) skúsenosti žiadateľa s podnikaním v danej oblasti činnosti.

4. Termín na predkladanie žiadostí: Do 30 dní od zverejnenia výzvy vo vestníku úradu.

5. Požiadavky na formu a obsah predkladaných ponúk:

Obsah žiadosti o pridelenie frekvencií je ustanovený v § 32 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách. Na tento účel je možné použiť tlačivo žiadosti o povolenie prevádzkovania rádiových zariadení MMDS, ktoré je na webovej stránke úradu www.teleoff.gov.sk, doplnené o údaje podľa bodu 3. výzvy.

Žiadosť o pridelenie frekvencií musí byť vložená do obalu, ktorý musí byť zatvorený. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo žiadateľa a označenie

„Výberové konanie

MMDS - Skalica

Neotvárať!“Ponuky je možné zaslať na adresu úradu, alebo podať v podateľni úradu na uvedenej adrese, ktorá je otvorená každý pracovný deň v čase od 8,00- 11,00 h a 12,00 – 13,30 h.

6. Minimálna ponuka na jednorazovú úhradu za pridelenie frekvencií je 10 000,- Sk (desaťtisíc Sk)

7. Pridelenie uvedeného frekvenčného pásma je možné iba jednému žiadateľovi.V Bratislave 26.3. 2004.

                                                                                                       Ing. Milan Luknár, v.r.

                                                                                                                         predseda