Pre občanov

Vzdelávanie užívateľov elektronických komunikačných služieb

Medzi podnikmi ("telekomunikačnými operátormi") a koncovými užívateľmi služieb často vznikajú nedorozumenia, ktoré pramenia z neznalosti práv a povinností zo strany užívateľov služieb. Ďalšie nedorozumenia vznikajú nepremysleným konaním užívateľov a chybami na strane operátorov. Tieto nedorozumenia niekedy prerastajú do sporov.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) si uvedomuje dôležitosť prevencie, preto vzdeláva koncových užívateľov telekomunikačných služieb.

Uzavretie zmluvy o pripojení a podmienky

Pred uzavretím zmluvy o poskytovaní verejných služieb je potrebné dôkladne sa oboznámiť so zmluvou, ktorá môže odkazovať na všeobecné podmienky služby a na cenník. Spoliehanie sa na informácie z reklamnej kampane a na ústne informácie predavačov, resp. obchodných zástupcov vedie k nedorozumeniam, lebo takto získané informácie bývajú neúplné a obvykle upozorňujú len na vybrané výhody služby. Akékoľvek nejasnosti je potrebné vzájomne si vyjasniť ešte pred uzavretím zmluvy. Vždy zvážme, či sa za nejakú výhodu zmluvne zaviažeme využívať službu po určitý čas, alebo radšej bez výhod budeme mať zmluvu bez časovej viazanosti. Ak sa zaviažeme využívať službu po určitý čas, tak prípadné odstúpenie od zmluvy bude ťažšie.

Podľa zákona podnik ("telekomunikačný operátor") má právo odmietnuť uzavretie zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak 1. poskytovanie verejnej služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem poskytovania univerzálnej služby alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov, 2. záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom podniku alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu, 3. záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Podľa zákona "Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k verejnej sieti alebo poskytovať príslušné služby. Podnik môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná; to neplatí pre predplatené služby, poskytovanie služieb prostredníctvom verejných telefónnych automatov a iných verejných prístupových bodov. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno dojednať len v písomnej forme."

Ako sa nedostať do problémov

Dôležité je dôkladne poznať podmienky. Pred uzavretím zmluvy a jej príp. dodatkov je potrebné postupovať podľa 1. lekcie.

Telekomunikačný oprátor môže časom meniť podmienky. Podľa zákona "podnik je povinný písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky oznámiť účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť."

Pozor na tzv. zmeškané hovory! Ak nepoznáte číslo, z ktorého bolo uskutočnené volanie, tak nevolajte späť. Vyhnete sa tak nechceným prekvapeniam napr. vo forme vysokej ceny hovoru. Pred akýmkoľvek volaním by sme mali poznať cenu tohto volania. Overíme si ju v cenníku telekomunikačného operátora, ktorého služby využívame.

Dôkladne zvážte, či sa zapojíte do rôznych telefonických hier, SMS hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa takto rozhodnete, je potrebné poznať podmienky hry, hlasovania vrátane cien.

Pozor na "telefóny" vyššej rady, ktoré sa automaticky - bez vedomia užívateľa pripájajú k internetu a sťahujú aktualizácie. Takéto nečakané aktualizácie najmä počas dovoleniek a služobných ciest v zahraničí môžu nečakane zvýšiť účet za telekomunikačné služby.

Berte na vedomie fakt, že neoprávnené volanie na číslo integrovaného záchranného systému - 112 je možné sankcionovať (uložiť pokutu).

Pozor na zverejňovanie osobných údajov telefonicky alebo na internete, napr. v rôznych súťažiach, dotazníkoch a pod.! 

Poruchy a vyúčtovanie

Podľa zákona účastník má právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej služby, ktoré nezavinil.

Podľa zákona účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej zavineného podnikom; toto právo musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania verejnej služby.

Reklamácia a mimosúdne riešenie sporu

V prípade, že podnik neposkytuje službu podľa podmienok, poskytuje ju nekvalitne, príp. nesprávne vyúčtuje službu, tak je potrebné podať reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje u podniku a to spôsobom a v lehote stanovenými v reklamačnom poriadku podniku. Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných podmienok.

Zánik zmluvy

Podľa zákona účastník môže vypovedať zmluvu o poskytovaní verejných služieb uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany.

Podľa zákona účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak

a) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená; ak podnik neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,
b) podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo ju neposkytuje v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva,
c) podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie podľa § 45 ods. 2, účastník má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa § 45 ods. 2.

Podnik môže odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak účastník

a) opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
b) nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c) pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov20), alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu podniku zariadenie neodpojí,
d) opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
e) opakovane porušuje podmienky zmluvy o poskytovaní verejných služieb.

Ako postupovať pri rušení televízneho alebo rozhlasového príjmu

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. RÚ odporúča v prípade rušenia príjmu, ktoré zabezpečuje operátor napr. prostredníctvom systému MMDS, prostredníctvom satelitu, IPTV alebo "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby.

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše RÚ nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára. Bližšie informácie