Pre verejnosť

Vedenie úradu:

Predseda Ing. Ivan Marták

Asistentka predsedu úradu
Ing. Dominika Giglerová, vedúca oddelenia
Tel.: 0949 554 223
e-mail: dominika.giglerova@teleoff.gov.sk  
 
Sekretariát predsedu úradu
Tel.: 02/5788 1761 alebo 02/5788 1101
 
Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD. 
Tel.:  041/500 5178
e-mail: jan.flak@teleoff.gov.sk     

Odbory a oddelenia úradu:

Kancelária predsedu
Ing. Mária Frindrichová, riaditeľka
Tel.: 0907 629 056
e-mail: maria.frindrichova@teleoff.gov.sk

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky       
- Prevádzka podateľne (prijímanie listových podaní, prijímanie elektronických podaní a správa e governmentu)
- Prevádzka dopravy úradu
- Starostlivosť o BOZP a ochranu pred požiarmi
- Ochrana objektu
Ing. Ľubomír Lacko, vedúci odd. 
Tel.: 02/57 881 300                                                              
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk                                   
                                                                                             
Oddelenie stratégie
- koncepčná a metodická činnosť pri tvorbe a implementácii stratégií úradu
Ing. Pavol Bojnanský, vedúci oddelenia
Tel.: 02/57 881 422
e-mail: pavol.bojnansky@teleoff.gov.sk 

Tlačovo-informačné oddelenie
Mgr. Adriana Volfová, vedúca oddelenia
Tel.: 0911 103 170
e-mail: adriana.volfova@teleoff.gov.sk
 
Odbor správy frekvenčného spektra
- používanie frekvencií
- prideľovanie identifikačných znakov
Ing. Milan Mizera, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 601
Mobil: 0907 845 078
e-mail: milan.mizera@teleoff.gov.sk
 
Referát osobitej odbornej spôsobilosti
- skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti
Mgr. Andrea Lepková Marić
Tel.: 02/57 881 631
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk     
 
Odbor ekonomiky a správy
- pohľadávky
- správa majetku
Ing. Milada Lovičová, riaditeľka
Tel.: 02/57 881 200
e-mail: milada.lovicova@teleoff.gov.sk
 
Odbor regulácie elektronických komunikácií
- ekonomická a technická regulácia elektronických komunikačných sietí a služieb
- trhové analýzy, cenové regulácie, číslovanie a správa čísel, elektronický zber dát
- rozhodovanie o univerzálnej službe v elektronických komunikáciách
Mgr. Ing. Ivan Martyák, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 418
e-mail: ivan.martyak@teleoff.gov.sk
 
Odbor legislatívy a práva
- právne stanoviská k činnosti úradu
JUDr. Paulína Stanová, riaditeľka

Referát administratívno-právny
Zuzana Fürstová
Tel.: 0918416825
e-mail: legal@teleoff.gov.sk
 
Jednotné informačné miesto
- informácie existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúry pre podniky (telekomunikačných operátorov)
Mgr. Michal Gajarský, riaditeľ
Tel: 02/4020 8001
Mobil: 0905 468 906
e-mail: jim@teleoff.gov.sk
 
Odbor informačných a komunikačných technológií
- správa interného IT
Bc. Andrej Bradáč, riaditeľ
Tel.: 02/5788 1603
e-mail: andrej.bradac@teleoff.gov.sk     

Osobný úrad
- štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov úradu
- výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta a obsadzovanie voľných pracovných miest
Ing. Nataša Svobodová, riaditeľka
Tel.: 02/57 881 202
Mobil: 0908 951 136
e-mail: natasa.svobodova@teleoff.gov.sk   

Odbor regulácie poštových služieb
(Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb)
- riešenie otázok v oblasti regulácie a štátneho dohľadu poskytovania poštových služieb
JUDr. Zuzana Isteníková, riaditeľka
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1
Tel.: 041/72 352 57, 041/50 051 77
e-mail: postovesluzby@teleoff.gov.sk  
 
Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií 
- podnety v prípade zistenia rušenia prevádzky telekomunikačných sietí, služieb alebo zariadení
- podnety na vykonávanie kontroly
- návrhy na mimosúdne riešenie sporov s telekomunikačným podnikom
Ing. Dušan Mozola, riaditeľ
Tel.: 02/57 881 651
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk

Krajské pracoviská úradu:

Krajské pracovisko Banská Bystrica
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 
Ing. Ján Vaník, riaditeľ
Tel.: 048/4135 001
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk
 
Krajské pracovisko Bratislava
Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
Ing. Milan Oravec, riaditeľ 
Tel.: 02/4020 6918
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk
 
Krajské pracovisko Košice
Zajačia 6, 040 01 Košice (kontakt aj pre Prešovský kraj)
Ing. Jozef Kokoruďa, riaditeľ
Tel.: 055/7871 500
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk

Pracovisko Prešov, Železničiarska 51, 080 01 Prešov

Krajské pracovisko Nitra
Chmeľová dolina 18, 949 01 Nitra (kontakt aj pre Trnavský a Trenčiansky kraj)
Ing. Viera Bendová, riaditeľka
Tel.: 037/6524 064
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk

Pracovisko Trnava, Andreja Sládkovičova 8, 917 01 Trnava

Krajské pracovisko Žilina
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1
Ing. Ľubomír Kapšo, riaditeľ
Tel.: 041/5626 701 
e-mail: podnety@teleoff.gov.sk