Pred zapojením sa do súťaží, hier a hlasovaní je potrebné poznať podmienky

13.05.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje občanov, aby vždy dopredu dôkladne zvážili, či sa zapoja do rôznych telefonických a SMS súťaží, hier a hlasovaní. Pred tým, ako sa občania rozhodnú, je potrebné, aby poznali všetky podmienky. Neznalosť podmienok, vrátane cien za volanie alebo za SMS správu, môže občanom spôsobiť zbytočné nedorozumenia a problémy.
     V prípade, že telekomunikačný operátor nesprávne vyúčtuje volanie alebo SMS správu, tak užívateľ služby má zákonné právo uplatniť si reklamáciu. Reklamácia sa uplatňuje u operátora v termíne a spôsobom upravenom v reklamačnom poriadku operátora. Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných podmienok. V prípade, že užívateľ služby nebude s vybavením takejto reklamácie spokojný, tak má zákonnú možnosť obrátiť sa na TÚ SR. TÚ SR bude spor riešiť mimosúdne s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi operátorom a užívateľom o predmete sporu. V prípade, že k dosiahnutiu zhody nedôjde, tak účastníci sporu majú zákonné právo obrátiť sa so sporom na príslušný súd v občianskoprávnom konaní.
     Tieto a ďalšie dôležité informácie sú súčasťou projektu vzdelávania užívateľov elektronických komunikačných ("telekomunikačných") služieb. Bližšie informácie pre užívateľov sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=10