Predpísané tlačivá - pre občanov, ktorí nekomunikujú s RÚ elektronicky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) zverejňuje na svojich stránkach predpísané tlačivá žiadostí určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany príjímateľa.

Tlačivá sú určené občanom, ktorí nekomunikujú s RÚ elektronicky pomocou elektronickej schránky (občiansky preukaz s čipom).

 

     K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku. 

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že dňom 13.11.2014 uznáva „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“, ktoré môžete zakúpiť na poštách. Zoznam pôšt predávajúcich kolkové známky/Potvrdenia E-KOLOK je dostupný na http://www.e-kolky.sk/?page_id=50 - informácia sa otvára v novom okne

     V prípade plnenia oznamovacej povinnosti je postup nasledovný: Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa, ak je oznámenie neúplné, regulačný úrad vyzve oznamovateľa na doplnenie alebo opravu oznámenia. V prípade, že záujemca potrebuje aj písomné potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, úrad mu ho vystaví na základe žiadosti. Na vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti sa vzťahuje správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v platnom znení. K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku.