Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom Európskej komisie

01.06.2015, Tlačová správa

     V dňoch 26. - 27. mája 2015 predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ing. Vladimír Kešjar pracovne navštívil Brusel, kde rokoval s predstaviteľmi Európskej komisie (EK). Predmetom rokovaní boli aktuálne otázky legislatívneho návrhu „Telekomunikačný balík“ z dielne EK. Legislatívny návrh bude v prípade prijatia Európskym parlamentom a Radou znamenať zrušenie roamingových príplatkov v Európskej únii (EÚ), ako aj zaistenie „sieťovej neutrality“ pri poskytovaní internetu. Predseda RÚ vyjadril podporu návrhom EK, ale zároveň uviedol, že zrušenie roamingu musí byť vykonané tak, aby sme sa vyhli negatívnemu tlaku na ceny domácich služieb.
     Diskusie sa zamerali aj na budúce plány EK v oblasti frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, ktoré sa v súčasnosti využíva pre DVB-T. EK uviedla, že v blízkej dobe predloží návrh na harmonizáciu tohto pásma, ktorý sa bude opierať o odporúčania tzv. „Skupiny na vysokej úrovni“, zloženej z najväčších európskych hráčov v oblasti televízneho vysielania a mobilných operátorov, ktorú viedol Pascal Lamy, bývalý šéf WTO a bývalý komisár EÚ pre obchod. Predseda RÚ uviedol, že konkrétne návrhy si budú vyžadovať diskusie s členskými štátmi EÚ, vzhľadom na to, že vo viacerých krajinách vrátane Slovenskej republiky (SR) sú tieto frekvencie dlhodobo pridelené prevádzkovateľom sietí DVB-T. Konkrétne v SR sú tieto frekvencie pridelené až do 09.09.2029. Prípadné skoršie uvoľnenie frekvencií je potrebné dôkladne uvážiť, aby to nepoškodilo oprávnené záujmy investorov, koncových užívateľov a členského štátu. EK potvrdila, že si je vedomá náročnosti tejto problematiky a zároveň uviedla, že návrhu budú predchádzať dôkladné konzultácie s členskými štátmi, ako aj zainteresovanými stranami.
     EK naznačila budúce plány na predloženie série legislatívnych návrhov na revíziu regulačného rámca pre elektronické komunikácie, ktorá prebehne paralelne s predsedníctvom SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, čím sa Slovensko stáva pre EK kľúčovým partnerom pre úspešné začatie legislatívneho procesu. Návrh vyplýva zo stratégie pre dosiahnutie Jednotného digitálneho trhu v EÚ, ktorá predstavuje jednu z top priorít EK pod vedením J.C. Junckera. Návrh sa zameria na užšiu koordináciu v oblasti prideľovania frekvenčného spektra, posilnenie inštitucionálneho postavenia siete regulačných orgánov v EÚ (BEREC) za účelom lepšej spolupráce, zabezpečenie širokopásmového pokrytia vrátane tzv. „bielych miest“ a posilnenie investícií do digitálnych služieb a infraštruktúry.

Vysvetlivka: Sieťová neutralita je princíp, keď poskytovatelia prístupu k internetu sa musia správať rovnako ku všetkým dátovým tokom a nemôžu niektoré zvýhodňovať, resp. znevýhodňovať, alebo dokonca blokovať.