Predseda TÚ SR definitívne potvrdil povinnosti pre ST na trhoch telefónnej služby

28.09.2006, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutiami zo 6.9. 2006 zamietol opravné prostriedky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR a definitívne tak potvrdil povinnosti na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby pre túto spoločnosť. Cieľom uložených povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia sú právoplatné.

TÚ SR určil spoločnosť ST, ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými, resp. nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 5 a trh č. 3) a uložil jej povinnosti. ST podala opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa. Rozhodnutia predsedu TÚ SR sú konečné.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž. TÚ SR na kontrolu týchto povinností určil mechanizmy – vzorce a metódy. ST ďalej nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým, resp. nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní, ani viazať poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní na poskytovanie inej služby.

Rozhodnutiam predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.Právoplatné rozhodnutia sú prístupné tu

Rozhodnutie o rozklade (maloobchodný trh č. 3)

Rozhodnutie o rozklade (maloobchodný trh č. 5)
V Bratislave 28. septembra 2006.