Predseda TÚ SR definitívne určil poskytovateľa univerzálnej služby

04.04.2006, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 4. apríla 2006 s konečnou platnosťou uložil spoločnosti Slovak Telekom (ST) povinnosť poskytovať univerzálnu službu na celom území Slovenskej republiky v kvalite určenej opatrením TÚ SR . ST zároveň musí svojim užívateľom poskytnúť služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. apríla 2006. Toto rozhodnutie je konečné.

Predseda úradu nevyhovel opravnému prostriedku spoločnosti Orange Slovensko a neurčil ju na poskytovanie univerzálnej služby v žiadnej zo zákonných povinností. Predseda v rozhodnutí určil lehoty na plnenie jednotlivých povinností. Do určeného času je ST povinná poskytovať univerzálnu službu v rozsahu doterajších povinností.

Spoločnosti ST a Orange Slovensko podali v zákonnej lehote opravný prostriedok - rozklad proti rozhodnutiu TÚ SR z 20. decembra 2005, ktorým úrad určil ST na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň jej uložil povinnosť poskytovať svojmu užívateľovi služby na kontrolu ich výdavkov. Orange Slovensko v rozklade žiada, aby predseda napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie s tým, aby bola na poskytovanie univerzálnej služby určená v rozsahu navrhovanom spoločnosťou Orange Slovensko aj táto spoločnosť.

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:

a) pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám…,

b) poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov…,

c) zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,

d) poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní...,

e) poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,

f) zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením. (Podrobnosti určuje opatrenie úradu)V Bratislave 5. apríla 2006.