Predseda TÚ SR nepriznal ST kompenzáciu straty

12.04.2011, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) zamietol rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorý v 1. stupni rozhodol, že poskytovanie univerzálnej služby (US) v rokoch 2005 a 2006 nepredstavovalo pre ST neprimerané zaťaženie, a preto jej nepriznal kompenzáciu straty podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia.
     ST v žiadosti uvádzala, že výnosy z vykonávaných činností sú nižšie ako náklady, a že všetky služby vykonávané v rámci povinností US poskytovala so stratou. TÚ SR v rozhodnutí 1. stupňa konštatoval, že celá výška nákladov na poskytovanie US, vyčíslená spoločnosťou ST, predstavuje primerané zaťaženie pre ST a nemá negatívny dopad na jej konkurenčné postavenie na trhu, a preto nepristúpil k vlastnému výpočtu čistých nákladov US. ST podala 15.2.2011 voči rozhodnutiu TÚ SR rozklad. TÚ SR na svojom rozhodnutí trval a postúpil rozklad spolu so spisovým materiálom predsedovi TÚ SR. Predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa, rozhodnutie TÚ SR potvrdil. V praxi to znamená, že nie je potrebné zriadiť osobitný účet univerzálnej služby na úhradu čistých nákladov, do ktorého by prispievali telekomunikační operátori, ktorých podiel ročného obratu na vnútroštátnom trhu sa rovná alebo je vyšší ako 0,2%.
     TÚ SR pre posúdenie primeranosti, resp. neprimeranosti zaťaženia poskytovateľa povinností US použil prístup založený na úvahe, či náklady na US znamenajú konkurenčnú nevýhodu pre poskytovateľa povinností univerzálnej služby. TÚ SR pri rozhodovaní bral do úvahy: a) podiel tržieb spoločnosti ST na trhu elektronických komunikácií, b) dosiahnutý ukazovateľ ARPU (priemerná výška výnosov z činnosti v oblasti elektronických komunikácií pripadajúca na jedného účastníka) za rok 2005 a rok 2006, ktorý bol porovnateľný s ostatnými podnikmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií, c) EBITDA - zisk ST dosahoval rovnakú úroveň v roku 2005 a v roku 2006, ako u ostatných podnikov napriek nezvykle vysokej úrovni odpisov, d) veľmi vysoký podiel bytových účastníckych prípojok spoločnosti ST a podiel nebytových účastníckych prípojok spoločnosti ST k 31.12.2006. Postavenie na trhu elektronických komunikácií dosiahla spoločnosť ST aj napriek zaťaženiu nákladmi na poskytovanie US.
     Univerzálna služba je podľa zákona o elektronických komunikáciách minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.