Predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

18.07.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj nevyhovel protestu prokurátora, ktorým prokurátor navrhuje zrušiť rozhodnutie predchádzajúceho predsedu TÚ SR o zrušení pokuty pre spoločnosť Slovak Telekom (ST). Prokurátor vzniesol jedinú námietku, že ST podala opravný prostriedok - rozklad neskoro a preto sa o rozklade nemalo rozhodovať. Predseda TÚ SR konštatuje, že ST preukázateľne podala rozklad včas, a preto zákon porušený nebol. Z uvedeného dôvodu predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora. Rozhodnutie je právoplatné.

Predchádzajúci predseda zrušil rozhodnutie o uložení pokuty pre Slovak Telekom (ST), ktorú uložil TÚ SR za neoprávnené a bezdôvodné viazanie služieb. Proti tomuto rozhodnutiu prokurátor vzniesol jedinú námietku, a to, že predchádzajúci predseda rozhodol o oneskorene podanom rozklade (opravný prostriedok voči pokute). ST mala podať rozklad v termíne do 6.7. 2006 a podľa prokurátora ho podala 7.7. 2006 (deň doručenia na TÚ SR do Bratislavy), t.j. po termíne. Rozklad nesie na poslednej strane náznak, že tu bola pripnutá obálka, preto úrad požiadal ST, aby preukázala akým spôsobom a v akom termíne podala rozklad. ST predložila poštový podací hárok potvrdený dennou poštovou pečiatkou príslušnej pošty, kde sa okrem iného nachádza adresa TÚ SR, odboru štátneho dohľadu v Trnave, ktorý vydal rozhodnutie o pokute. V poznámke sa uvádza číslo spisu, preto je nepochybné, že rozklad bol podaný v zákonnej lehote na pošte. Krajské pracovisko TÚ SR rozklad doručilo spolu so svojim vyjadrením predsedovi úradu 7.7. 2006 (termín o ktorý sa opieral prokurátor).V Bratislave 18. júla 2007.