Predseda TÚ SR potvrdil pokutu 1 mil. Sk za neprenesenie čísel

10.08.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj zamietol rozklad a potvrdil pokutu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) vo výške 1 mil. Sk, ktorú jej nedávno uložil TÚ SR za neumožnenie ponechania si čísla pri zmene operátora. ST podala proti rozhodnutiu úradu o pokute opravný prostriedok - rozklad, preto o pokute v konečnom dôsledku rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa. Rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia.

„Verím, že uložená pokuta je jasným signálom pre tých, ktorí by chceli porušovať zákon, brániť rozvoju konkurencie a odrádzať užívateľov od uplatňovania ich práv“, povedal na margo potvrdenej pokuty Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Významnosť povahy služby prenositeľnosť čísla je daná jej dôležitosťou pre samotného užívateľa, ktorý má možnosť na základe vlastného rozhodnutia zmeniť poskytovateľa verejnej telefónnej služby bez toho, aby bol nútený zároveň zmeniť svoje telefónne číslo (čísla) a je to dôležitý nástroj liberalizácie trhu. Jej významnosť je potvrdená aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady. Na výšku pokuty mali tiež vplyv dôsledky pre užívateľov, ktorí napriek ich legitímnemu a vážnemu záujmu boli nútení zotrvať v zmluvnom vzťahu s ST napriek tomu, že urobili všetky kroky potrebné k preneseniu čísla tak, ako ich ustanovuje zákon o elektronických komunikáciách a opatrenie úradu. Názor ST, že úrad mal posudzovať aj proporcionalitu pokuty vo vzťahu k postihom podobných konaní určení výšky je pre určenie výšky pokuty úradom irelevantný, keďže ide o prvý prípad týkajúci sa povinnosti zabezpečiť prenositeľnosť čísla. Pri uložení výšky pokuty TÚ SR zohľadnil všetky relevantné skutočnosti a na základe uvedeného stanovil jej výšku v dolnej tretine možného rozpätia.

V troch individuálnych prípadoch, ktorých riešenie bolo TÚ SR (prvostupňovým orgánom) označené za dôkazný podklad a malo pre vec rozhodujúci význam sa ST dopustila porušenia povinnosti tým, že neumožnila prenositeľnosť čísla. Porušenia sa dopustila tým, že v konkrétnych prípadoch v rozpore s opatrením úradu neposkytla do piatich pracovných dní prijímajúcemu podniku v písomnej forme alebo v elektronickej forme podstatné údaje na prenesenie čísla podľa podmienok opatrenia a ani mu neoznámila odmietnutie prenesenia čísla z dôvodov uvedených v opatrení, čím znemožnila prenesenie čísla. Technická, administratívna, či iná pripravenosť deklarovaná podnikom zabezpečiť prenesenie čísla je absolútne irelevantná v prípade, keď podnik odmietne v konečnom dôsledku preniesť číslo, a to z dôvodov, ktoré nie sú v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a opatrením. TÚ SR môže jednoznačne vysloviť záver, že ST nesplnila povinnosť zabezpečiť, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu. Vzhľadom na dôvody, pre ktoré ST odmietla preniesť telefónne čísla, ako aj skutočnosť, že takéto dôvody sú súčasťou všeobecných podmienok ST, ktoré uplatňuje v zmluvnom vzťahu k všetkým jeho existujúcim ale aj potencionálnym užívateľom, je zrejmé, že v tomto prípade nejde o individuálne alebo náhodné pochybenie ST v jednotlivom konkrétnom prípade, ale o vedomé porušovanie zákona a opatrenia úradu. Toto porušenie zákona má negatívny vplyv na výkon práva na zabezpečenie prenositeľnosti čísla každého z jeho užívateľov. Takéto porušenie povinnosti zo strany ST má v konečnom dôsledku vzhľadom na význam prenositeľnosti čísla pre rozvoj konkurencie na trhu elektronických komunikačných služieb a sietí negatívny vplyv na stav a úroveň hospodárskej súťaže.

§ 48 ods. 1 zákona „Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu vrátane mobilných služieb musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade

a) geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom mieste pripojenia účastníka a

b) negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.“
(2) Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.

§ 71 ods. 3 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách „Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto ... nezabezpečil, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v určených prípadoch (§ 48 ods. 1).“

§ 71 ods. 6 zákona „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.“


V Bratislave 10. augusta 2007.