Predseda TÚ SR potvrdil pokutu za neposkytnutie informácií v prípade „Mojsejovci“

15.02.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade potvrdil pokutu vo výške 50 tis. Sk, ktorú TÚ SR v minulom roku uložil spoločnosti TELTEX, s.r.o. TÚ SR rozhodnutím uložil pokutu za neposkytnutie požadovaných informácií v súvislosti s mimosúdnym riešením sporov vo veci správnosti úhrady za volania na hlasovacie číslo v prípade kvíz šou „Mojsejovci“. Rozhodnutie predsedu je konečné.

TÚ SR mimosúdne riešil spory vo veci správnosti úhrady za volania na hlasovacie číslo služby 0890 800 800 v prípade kvíz šou „Mojsejovci“. Uvedené spory sa týkali spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a jej účastníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na poskytovaní hlasovacej služby podieľala aj spol. TELTEX tým, že jej telefonujúci zasielali reklamácie vo veci správnosti úhrady, úrad oprávnene žiadal od účastníka konania počty volaní v uvedenom hlasovaní a mená, priezviská a adresy užívateľov, ktorí podali reklamáciu účastníkovi konania. Spoločnosť TELTEX na žiadosť úradu vôbec nereagovala a negatívnu odpoveď napísala až potom, ako úrad začal správne konanie o uložení pokuty.

Zo zmluvy o pripojení medzi TELTEX, s.r.o. a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a z „Tarify ST, a.s., na poskytovanie hlasovacej služby 0890“ je preukázané, že TELTEX sa podieľala na poskytovaní telekomunikačnej služby s rozdelením poplatkov za dohodnutú províziu. Z uvedeného dôvodu mala k dispozícii informácie, ktoré od nej požadoval úrad a bola povinná ich poskytnúť podľa zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR pri ukladaní pokuty úrad prihliadol najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. TELTEX odmietla poskytnúť požadované údaje aj po začatí správneho konania a neposkytla ich úradu ani do vydania rozhodnutia o rozklade.

Predseda TÚ SR po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a spisového materiálu v celom rozsahu skonštatoval, že úrad v konaní o uložení pokuty postupoval podľa príslušných zákonov, preto napadnuté rozhodnutie potvrdil.

TÚ SR na konci septembra 2006 oznámil verejnosti, že spory súvisiace s vysokými úhradami za volania do kvíz šou „Mojsejovci“ sú mimosúdne vyriešené. Slovak Telekom, a.s. (ST) informoval TÚ SR, že vráti všetkým zákazníkom, ktorý v mesiacoch apríl až jún 2005 volali do kvíz šou a v zákonných lehotách reklamovali účtovanie volaní, ich platby.V Bratislave 15. februára 2007.