Predseda TÚ SR potvrdil pokuty pre O2

19.07.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj zamietol rozklad spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) a potvrdil pokuty vo výške 1,09 mil. Sk, ktoré jej uložil TÚ SR. Dôvodom uloženej pokuty vo výške 1 mil. Sk bolo, že O2 nezverejnila včas tarifu (cenník), ďalšie tri pokuty v úhrnnej výške 90 tis. Sk boli za menej závažné porušenia zákona. Rozhodnutie je právoplatné.

Predseda TÚ SR nesúhlasí s tvrdením O2, že porušením povinnosti nezískala konkurenčnú výhodu a naopak, že sa O2 sama znevýhodnila. TÚ SR pri určovaní výšky pokuty okrem iného prihliadol na závažnosť porušenia povinnosti, ktorá je daná množstvom užívateľov, ktorým včasným nezverejnením tarify nebol daný dostatok včasných informácií pre ich rozhodnutie. Zároveň ide o poskytovateľa s celoslovenskou pôsobnosťou a o poskytovateľa, ktorý nie je bez skúseností v oblasti poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb. O2 na území SR poskytuje služby na základe výberového konania ako najlepší z viacerých uchádzačov. Predseda TÚ SR považuje omeškanie v dĺžke siedmich dní za závažné, a preto je odôvodňujúce uloženie stanovenej pokuty. Dôsledkom porušenia povinnosti zo strany O2 bolo, že záujemcovia nemali k dispozícii včas aktuálne a transparentné informácie o tarife. Záujemcovia poznali iba niektoré zložky komunikované masívnou mediálnou kampaňou v masovokomunikačných prostriedkoch, čím nemohli získať dostatočný prehľad o celkovej tarife O2, čo v konečnom dôsledku mohlo negatívnym spôsobom ovplyvniť ich rozhodnutie.

TÚ SR rozhodnutím z 11. apríla 2007 uložil O2 štyri pokuty v súhrnnej výške 1 090 000,- Sk. Prvú pokutu vo výške 1 mil. Sk uložil za to, že nezverejnila včas tarifu za služby, ktoré poskytovala od 2.2. 2007. Ďalšie tri pokuty v súhrnnej výške 90 tis. uložil za to, že: a) nevydala a nezverejnila osobitne všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby prístup k internetu, b) nezverejnila osobitne tarifu pre službu prístup k internetu, c) nezverejnila osobitne tarifu pre službu prenos dát. Rozhodnutiu predchádzala kontrola, ktorú TÚ SR vykonal z vlastného podnetu. O2 podala voči rozhodnutiu opravný prostriedok – rozklad. O rozklade rozhodoval, ako správny orgán 2. stupňa, predseda TÚ SR.V Bratislave 19. júla 2007.