Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre Orange a T-Mobile

12.07.2006, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ako správny orgán 2. stupňa, potvrdil rozhodnutia TÚ SR, ktorými boli spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko určené za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach. Predseda TÚ SR svojimi rozhodnutiami spresnil povinnosti, ktoré týmto podnikom uložil úrad. Úlohou povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu nadobudli právoplatnosť a sú konečné.

Spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko sú podľa rozhodnutí povinné plniť v súvislosti s prepojením sietí tieto povinnosti: nediskriminácia a transparentnosť prístupu, viesť oddelené evidenciu a poskytnúť prístup k určitým sieťovým prostriedkom.

Rozhodnutiam predsedu TÚ SR predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií vyjadrili subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči Orange a T-Mobile a vydal rozhodnutia, ktorým ich určil ako významné podniky a uložil im povinnosti. Oba podniky podali opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR.

Ukončenie volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou,

Rozhodnutie o rozklade – Orange Slovensko


Rozhodnutie o rozklade – T-Mobile Slovensko
V Bratislave 12. júla 2006.