Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre ST na trhoch medzinárodných volaní

05.12.2006, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 28. novembra 2006 zamietol opravný prostriedok – rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR, ktorými úrad určil spoločnosť ST, ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými, resp. bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 6 a trh č. 4), a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu sú konečné.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž. TÚ SR na kontrolu týchto povinností určil mechanizmy – vzorce a metódy. ST ďalej nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým, resp. nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní, ani viazať poskytovanie služby medzinárodných odchádzajúcich volaní na poskytovanie inej služby.

Rozhodnutiam predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutia, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.Rozhodnutie o rozklade (MOT 4)

Rozhodnutie o rozklade (MOT 6)V Bratislave 5. decembra 2006.