Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre ST na trhu ukončovacích častí prenajatých okruhov

06.12.2006, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím z 28. novembra 2006 zamietol opravný prostriedok – rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť ST ako významný podnik na trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov (veľkoobchodný trh č. 6) a uložil jej povinnosti. Cieľom uložených povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie predsedu je konečné.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST povinnosť transparentnosti prístupu, povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom. ST je ďalej povinná stanoviť ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom, a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia. Ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Rozhodnutie o rozklade


V Bratislave 6. decembra 2006.