Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti ST pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

08.03.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 1.3. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR zo 16.10. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie predsedu je konečné.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb a prekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov. Spoločnosť ST je povinná stanoviť maximálne ceny za službu prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov metódou plne alokovaných historických nákladov tak, aby do týchto cien boli započítané iba primerané a odôvodnené náklady súvisiace so službou prenájmu okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov a primeraná miera návratnosti vloženého kapitálu podľa modelu stanoveného úradom. ST je ďalej povinná poskytovať celý minimálny súbor prenajatých okruhov a zabezpečovať túto službu na základe transparentnosti a nediskriminácie.

Povinnosti ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž smerujú k obmedzeniu správania sa ST tak, aby nemohlo dôjsť k narušeniu súťaže. Povinnosť nákladovej orientácie smeruje k obmedzeniu možnosti spoločnosti ST stanoviť ceny tak, aby došlo priamo k poškodzovaniu koncového zákazníka, zatiaľ čo zákaz požadovať neprimerane nízke ceny smeruje k obmedzeniu spoločnosti ST správať sa tak, aby uplatňovaním neprimerane nízkych cien (cien, ktoré sú nižšie ako náklady) vytláčala z trhu svojich konkurentov, ktorý nebudú schopní uplatňovať porovnateľné ceny.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Maloobchodný relevantný trh č. 7 je trh služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej siete alebo rôznych sietí, pričom nezahŕňa prepájacie funkcie ovládateľné jej užívateľom.

Znenie rozhodnutíV Bratislave 8. marca 2007.