Predseda TÚ SR potvrdil ST povinnosti na trhu prenosu TV a R vysielania

16.02.2007, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade potvrdil rozhodnutie TÚ SR z 29.9. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom (veľkoobchodný trh č. 11) a uložil jej povinnosti. Cieľom uložených povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie predsedu je konečné.

Predseda TÚ SR v rozhodnutí o rozklade spresnil, že povinnosti, ktoré uložil TÚ SR má ST plniť pri poskytovaní služby prenosu analógového televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom. Digitálne vysielanie nebolo predmetom uložených povinností práve vzhľadom na skutočnosť, že na území Slovenskej republiky prebiehala v analyzovanom období len jeho skúšobná prevádzka (pilotný projekt).

TÚ SR rozhodnutím uložil ST povinnosť transparentnosti a nediskriminácie prístupu, povinnosť oddelenej evidencie, povinnosť umožniť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť nákladovej orientácie. ST bude povinná do 30.6. 2007 stanoviť ceny za prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním týchto služieb a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s ich poskytovaním nesúvisia. Ceny budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov a budú vychádzať zo stavu, ktorý bol platný k 31.12.2006. Ceny budú stanovené podľa výkonu vysielačov. Do času, keď ST začne uplatňovať ceny podľa tohto modelu, budú ceny stanovované podľa iného postupu, ktorý dočasne stanovil TÚ SR týmto rozhodnutím.

ST je ďalej povinná v rámci povinnosti transparentnosti prístupu zverejniť formou referenčnej ponuky na svojej verejne prístupnej internetovej stránke a predložiť úradu zmluvné podmienky dodávania služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom siete svojich vysielačov vrátane technických špecifikácií a cien najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Rozhodnutiu TU SR predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Znenia rozhodnutíV Bratislave 16. februára 2007.