Predseda TÚ SR potvrdil uloženú pokutu za výpadok linky 112

08.09.2011, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) nevyhovel opravnému prostriedku – rozkladu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) a potvrdil rozhodnutie TÚ SR z 9.5.2011, ktorý uložil pokutu ST vo výške 140 tisíc eur za porušenie zákona o elektronických komunikáciách. ST porušila zákon tým, že dňa 17.1.2011 v popoludňajších hodinách v rozsahu regiónu Žilinského kraja nezabezpečila všetkým užívateľom verejnej telefónnej siete nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23.8.2011. ST pokutu zaplatila.
     TÚ SR pri určení výšky pokuty prihliadol na závažné skutočnosti a dôsledky, na základe ktorých sa rozhodol uložiť pokutu v hornej polovici možnej sadzby a primerane zohľadnil aj poľahčujúce okolnosti. Prípadné porušenia iných zákonov, ktoré spôsobili výpadok alebo mohli nastať v dôsledku výpadku tiesňových liniek, vyšetrujú príslušné orgány.
     TÚ SR z verejne dostupných zdrojov zaznamenal, že 17.1.2011 v poobedných hodinách nastal výpadok poskytovania elektronických komunikačných služieb v sieti spoločnosti ST. Dôsledkom bola nefunkčnosť prístupu k číslam tiesňových volaní, a tým aj znefunkčnenie integrovaného záchranného systému v regióne Žilinského kraja. V utorok 18.1.2011 TÚ SR z vlastného podnetu začal zbierať informácie, vyšetrovať tento prípad a následne listom z 19.1.2011 oznámil ST, že s ňou začína správne konanie z dôvodu prerušenia poskytovania nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní. TÚ SR si počas správneho konania zaobstaral potrebné dôkazy od ST, od Koordinačného strediska integrovaného záchranného systému v Žiline, od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline, od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, od Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby a vykonal ohliadku telekomunikačnej ústredne v Žiline.