Predseda TÚ SR potvrdil zníženie prepojovacích poplatkov

31.05.2011, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) ako správny orgán 2. stupňa zamietol rozklad spoločnosti Telefónica Slovakia a potvrdil rozhodnutie TÚ SR z januára 2011. Na základe tohto právoplatného rozhodnutia sú všetci traja mobilní operátori povinní v období jedného roka všetkým operátorom (t.j. nie len mobilným) účtovať max. cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0551 € za minútu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30.5.2011. Znižovanie týchto veľkoobchodných cien vytvára predpoklad na rozširovanie služieb a znižovanie cien pre koncových užívateľov.
     Cena je určená na základe jednoduchého aritmetického priemeru z priemerných cien za službu ukončenia volania v štátoch Európskej únie, ktoré uplatňujú metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti (LRIC), umožňujúce vypočítať efektívne ceny podľa dokumentu Skupiny európskych regulátorov (ERG) „MTR Benchmark Snapshot“.
     Podľa rozhodnutia TÚ SR z januára 2011 mali všetci traja mobilní operátori účtovať všetkým operátorom v období jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0551 € za minútu. Spoločnosť Telefónica Slovakia podala v zákonnej lehote rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa. Spoločnosť Telefónica Slovakia žiadala zmeniť rozhodnutie TÚ SR tak, aby bola povinná účtovať v období jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,06061 € za minútu. Predseda TÚ SR rozklad zamietol a potvrdil rozhodnutie TÚ SR. Týmto sa skončilo obdobie asymetrických poplatkov, ktoré začalo predbežným opatrením TÚ SR a pokračovalo následným rozhodnutím TÚ SR.
     Podľa predchádzajúcich rozhodnutí predsedu TÚ SR Ladislava Mikuša boli spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko povinné všetkým operátorom (t.j. nie len mobilným) účtovať v období od 1.2.2010 do 31.1.2011 maximálnu cenu za ukončenie volania v ich sieti (cenu za prepojenie) vo výške 0,0635 € za minútu. Spoločnosť Telefónica Slovakia bola povinná účtovať maximálnu cenu 0,0768 € za minútu. Predseda TÚ SR týmto rozhodol o rozkladoch mobilných operátorov voči rozhodnutiam TÚ SR.
     V roku 2009 TÚ SR vzhľadom na neexistenciu dohody o cenách za prepojenie a možnosť ohrozenia záujmov koncových užívateľov predbežným opatrením určil výšku poplatkov za ukončenie volaní v sieti, ktoré si mali vzájomne účtovať mobilní operátori od 1.8.2009. Na základe uvedeného predbežného opatrenia boli spoločnosti Orange a T-Mobile povinné účtovať spoločnosti Telefónica za prepojenie cenu 0,0792 €/min a Telefónica uvedeným spoločnostiam cenu 0,0925 €/min.
     Služba ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach je služba, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi mobilnej telefónnej služby z bodu prepojenia medzi mobilnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a pevnou sieťou do koncového bodu v mobilnej telefónnej sieti určeného špecifickou sieťovou adresou.