Predseda TÚ SR zamietol rozklady ST voči rozhodnutiam

11.11.2013, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Ladislav Mikuš na základe návrhu osobitnej (tzv. rozkladovej) komisie potvrdil dve napadnuté rozhodnutia TÚ SR a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Rozhodnutia sa týkajú uloženia povinností na veľkoobchodnom trhu ukončenia hovorov v mobilných sieťach a zníženia poplatkov za prepojenie do mobilných sietí. Rozhodnutia sú konečné a právoplatné.
     Spoločnosť ST, ako jediná z troch mobilných operátorov, využila zákonné právo a podala opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ju TÚ SR určil za významný podnik na trhu ukončenia volania v mobilných sieťach a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST, ako jediná spoločnosť zo všetkých troch mobilných operátorov, podala rozklad aj voči rozhodnutiu, o znížení cien za prepojenie do mobilných sietí o 67%. Rozklad voči tomuto rozhodnutiu nemal odkladný účinok na plnenie povinnosti. Námietky ST vychádzali z návrhov a vyjadrení, ktoré si ST uplatnila v procese konzultácií a neskôr počas správneho konania. Počas nadnárodných konzultácií sa Európska komisia vyjadrila, že nemá k navrhovaným rozhodnutiam TÚ SR žiadne pripomienky. Predseda TÚ SR po posúdení rozkladov dospel k záveru, že prvostupňové rozhodnutia sú správne, vydané v súlade s platnými právnymi predpismi SR, cieľmi regulácie elektronických komunikácií podľa § 11 zákona o elektronických komunikáciách a zároveň sú dostatočne odôvodnené, jasné a zrozumiteľné. Na základe uvedeného predseda TÚ SR potvrdil obe napadnuté rozhodnutia a v celom rozsahu zamietol rozklady spoločnosti ST.