Predseda vyhovel protestu prokurátora, úrad vydá licenciu opäť

26.05.2003, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) vyhovel protestu prokurátora a zrušil rozhodnutie TÚ SR o udelení licencie spoločnosti SATRO, s.r.o. TÚ SR musí žiadateľom vylúčeným z výberového konania doručiť rozhodnutie o ich vylúčení. TÚ SR ďalej musí opätovne rozhodnúť o udelení licencie spoločnosti SATRO, ktorá ako jediná uspela vo výberovom konaní. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Koncom marca zaslala Krajská prokuratúra Bratislava (KP) protest prokurátora proti rozhodnutiu TÚ SR o udelení licencie spoločnosti SATRO, s.r.o. Prokuratúra žiadala napadnuté rozhodnutie ako nezákonné zrušiť v lehote do 30 dní od doručenia protestu prokurátora. V prípade, že TÚ SR nemieni podanému protestu vyhovieť, tak je povinný postúpiť ho bezprostredne nadriadenému orgánu. KP konala na podnet z 22. januára 2003, ktorý zaslal neúspešný žiadateľ o licenciu spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o.

Vzhľadom na to, že TÚ SR sa nestotožnil s právnym názorom prokurátora, tak informoval Krajskú prokuratúru Bratislava, že ako správny orgán 1. stupňa protestu prokurátora nevyhovel a odstúpil ho spolu so spisovým materiálom na rozhodnutie predsedovi TÚ SR.

V novembri 2002 TÚ SR rozhodnutím vydal licenciu spoločnosti SATRO, s.r.o. na zriadenie a prevádzkovanie lokálnej telekomunikačnej siete prostredníctvom systému MMDS vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov televíznych a rozhlasových programov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. novembra 2002.

V Bratislave 26. mája 2003.