Predseda zrušil rozhodnutie o nákladoch za univerzálnu službu a vrátil ho úradu

04.05.2010, Tlačová správa

     Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako príslušný správny orgán rozhodol na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie o rozklade spoločnosti Slovak Telekom, a.s., (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu úradu vo veci úhrady čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby za roky 2005 a 2006 tak, že napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. Pri novom prejednaní veci a novom rozhodnutí bude úrad povinný riadiť sa názorom predsedu úradu vyjadrenom v odôvodnení rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. apríla 2010 a je dostupné na internetovej stránke úradu /data/files/6852.pdf.
     Účastník konania dňa 20. októbra 2009 podal rozklad proti napadnutému rozhodnutiu úradu, ktorým úrad rozhodol o jeho žiadosti vo veci úhrady čistých nákladov za poskytovanie univerzálnej služby za roky 2005 a 2006. Úrad v konaní overil a skontroloval podklady na výpočet čistých nákladov, ktoré mu predložil účastník konania, následne vypočítal čisté náklady a rozhodol o výške kompenzácie straty.
Z dôvodov zložitosti konania a jeho dopadu na veľký počet dotknutých osôb a veľkú ekonomickú hodnotu konania predseda úradu predĺžil lehotu na vydanie druhostupňového rozhodnutia do 30. apríla 2010.
     Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu. O univerzálnej službe konkrétne hovoria ustanovenia § 50 – 54 zákona o elektronických komunikáciách - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1359.