Predvianočné obdobie prináša riziká

02.12.2016, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že v predvianočnom období záujemcovia o služby pomerne často uzatvárajú zmluvy s telekomunikačnými operátormi neuvážene. Je to dôsledok nepozornosti, neznalosti a nedostatku času. Okrem toho v tomto období na občanov číhajú aj ďalšie nástrahy. Napr. v obchodoch a v ich blízkosti je spustené väčšie množstvo rôznych elektronických zariadení, ktoré môžu v dôsledku poruchy alebo v rukách kriminálnikov spôsobiť rušenie diaľkového uzamykania vozidiel. Aby sa predvianočné nákupy zbytočne nepredražili, RÚ odporúča motoristom, aby sa pred odchodom od vozidla presvedčili, či je skutočne uzamknuté. Predídu tým odcudzeniu vecí z nezabezpečeného vozidla.
     Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov a užívateľom služieb obvykle končí zmluvná viazanosť. Miera budúcej spokojnosti užívateľov vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ užívateľov niektorá z ponúk osloví, tak sa rozhodne nemôžu spoliehať len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získa napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie sú neúplné. Pred uzavretím zmluvy s telekomunikačným operátorom je potrebné oboznámiť sa so všetkými podmienkami. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí cca 1200 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity, ktoré sa môžu meniť dĺžkou viazanosti. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Zmluva má písomnú formu, ale meniť ju je možné aj inou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú. Prípadné nejasnosti si je potrebné vysvetliť pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami a že s nimi súhlasia.
     Už v minulosti RÚ riešil viacero prípadov, keď v dôsledku rušenia nebolo možné diaľkovo uzamknúť a následne odomknúť motorové vozidlá. V mnohých prípadoch sa to udialo na parkoviskách v blízkosti obchodov, resp. obchodných domov. Ovládače na diaľkové uzamykanie motorových vozidiel a garážových brán sú vysielacie zariadenia malého výkonu.
Rušenie obvykle spôsobovali zariadenia, ktoré mali poruchu. Medzi prípadmi boli aj také, keď kriminálne skupiny úmyselne spôsobovali rušenie. V dôsledku rušenia ostalo motorové vozidlo neuzamknuté. Kriminálnici následne z neho odcudzili nakúpené darčeky a iný tovar. RÚ preto odporúča vždy pred odchodom od vozidla presvedčiť sa, či je skutočne uzamknuté. Pred tým, ako sa motorista rozhodne nahlásiť rušenie, tak by si mal skontrolovať stav batérií v ovládači a až potom volať RÚ. RÚ nevykonáva servis zariadení.