Prehľad očakávaných udalostí v roku 2005

22.12.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2005 udalosti, ktoré zmenia stav podnikania v oblasti elektronických komunikácií. Ponúkame zoznam niektorých z nich.

1. Vyhlásenie výsledkov výberového konania o pridelenie frekvencie (jeden TV kanál) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku. TÚ SR udelí povolenie na základe poradia, ktoré určí výberová komisia.
2. Vyhlásenie výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz.
3. Prudší rozvoj rádiových sietí na poskytovanie dátových a internetových služieb. Podľa skúseností zo zahraničia budú najmenší poskytovatelia naďalej využívať tzv. „volné“ pásma 2,4 GHz a 5,4 GHz, malí a strední prejdú na pásmo 10 GHzword a najväčší poskytovatelia budú využívať pásma 3,5 GHzword a 26 GHzword.
4. Prepojenie verejných sietí, ktoré prinesie rozvoj konkurencie pri poskytovaní verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej siete. Zvyšovanie kvality služieb a postupné znižovanie cien pre zákazníkov využívajúcich služby poskytované prostredníctvom pevných sietí.
5. V dôsledku prepojenia a určenia definitívnych podmienok úradom aj atraktívnejšie ponuky pre zákazníkov pripojených dial-up na internet a kvalitnejšie ponuky pre záujemcov o dátovú službu hlas prostredníctvom siete internet.
6. Pokračovanie vo vykonávaní analýz relevantných trhov a uloženie povinností pre významné podniky na jednotlivých relevantných trhoch. Účelom uložených povinnosti bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.
7. Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá odstráni nedokonalosti zákona.

V Bratislave 22. decembra 2004