Prenos dát cez satelit bude možný na základe všeobecného povolenia

21.05.2002, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR zverejnil na svojich internetových stránkach znenia všeobecných povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT, SIT a SUT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe.

Tieto všeobecné povolenia oprávňujú fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia. V prípade zariadení VSAT je potrebná registrácia, ktorú vykonáva príslušný odbor štátneho dohľadu TÚ SR.

Povolený maximálny výkon zariadenia je 2 W, EIRP maximálne 50 dBW. Zariadenie nie je možné prevádzkovať v oblasti vymedzenej vzdialenosťou 500 m od hranice letiska. V prípade akýchkoľvek pochybností je prevádzkovateľ zariadenia povinný podmienky prevádzkovania vopred prerokovať s oprávnenými orgánmi prevádzkovateľa letiska. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.

Všeobecné povolenia nadobúdajú účinnosť 15. deň od ich vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií. Všeobecné povolenia boli vyhlásené v 3. čiastke Vestníka MDPT SR z 15. mája 2002.

Zariadenia VSAT sa používajú na dátové prenosy medzi pobočkami väčších spoločností ako sú napr. banky a poisťovne.

Znenia všeobecných povolení.

V Bratislave 21. mája 2002.