Prepojenie sietí: Jediným možným riešením je konečné rozhodnutie predsedu TÚ SR

19.07.2004, Tlačová správa
Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) verejne vyzvala Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), Slovak Telecom (ST) a alternatívnych operátorov (AO), aby spoločne zasadli k rokovaciemu stolu, odložili spory vzniknuté v minulosti a vyriešili podľa ATO patovú situáciu ohľadom zmlúv o prepojení. TÚ SR upozorňuje, že spoločné rokovania medzi ST a AO za účasti TÚ SR trvali niekoľko mesiacov a priniesli len malé ústupky zo strany ST. Jediným možným riešením je rozhodnutie predsedu TÚ SR, ktorý buď potvrdí alebo zmení rozhodnutie TU SR vo veci prepojenia sietí.

TÚ SR v polovici februára vyzval ST a AO, aby začali rokovania o prepojení sietí. Vzhľadom na to, že v krátkej dobe nedošlo k prepojeniu sietí, úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní medzi operátormi. Prvé rokovania sa konali s každým operátorom zvlášť a následne sa konali rokovania medzi alternatívnym operátorom a Slovak Telcomom za účasti TÚ SR. Počas rokovaní bolo dohodnutých niekoľko kompromisných riešení, ale napriek tomu dohody podpísané neboli a preto úrad z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie. „TÚ SR vníma výzvu ATO na spoločné rokovania len ako lacný populistický krok zo strany pána Ondroviča“, uviedol Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR. „Telefonicky som kontaktoval dvoch zástupcov operátorov - členov ATO, ktorých sa problematika dotýka a títo vyjadrili svoj nesúhlas s výzvou na spoločné rokovanie“, doplnil Luknár.

Dňa 18. júna 2004 TÚ SR zaslal účastníkom správneho konania svoje rozhodnutie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny. V stanovenom termíne podali voči rozhodnutiu opravný prostriedok – rozklad spoločnosti eTel Slovensko, ST a GTS Slovakia. TÚ SR následne oboznámil účastníkov konania s podanými rozkladmi. O opravnom prostriedku voči rozhodnutiu úradu rozhodne predseda TÚ SR. Rozhodnutie predsedu bude konečné, i keď preskúmateľné Najvyšším súdom SR.

TÚ SR listom zo 4. mája oznámil spoločnostiam eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s., že začína z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie a ako účastníci konania majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie. Správne konanie bolo neskôr rozšírené o ďalšieho účastníka konania spoločnosť Dial Telecom, a.s.

V Bratislave 19. júla 2004.