Prepojovacie poplatky sú nástroj na znižovanie cien pre užívateľov

14.03.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) regulovaním maximálnej výšky prepojovacích poplatkov vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb. Bez znižovania prepojovacích poplatkov by menší operátori nemohli znižovať ceny pre užívateľov služieb, dlhodobo konkurovať väčším operátorom a zvyšovať svoj podiel na trhu. Regulácia prepojovacích poplatkov a povinnosť prenositeľnosti čísla sú účinné nástroje pre podporu rozvoja konkurencie a znižovanie cien pre užívateľov telefónnej služby.
     TÚ SR nereguluje priamo ceny pre koncových užívateľov, ale reguláciou veľkoobchodných cien nepriamo ovplyvňuje aj maloobchodné ceny. Znižovanie prepojovacích poplatkov znižuje náklady alternatívnym operátorom a v podstatnej miere lokálnym operátorom na poskytovanie telefónnej služby. V sieti spoločnosti Slovak Telekom (ST) končí väčšina hovorov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím má operátor viac užívateľov, tým väčší objem hovorov smeruje do jeho siete. Spoločnosť ST mala na konci roku 2011 podiel 82,9% na všetkých užívateľoch telefónnej služby v pevnom umiestnení. Desať alternatívnych operátorov malo ku koncu roku 2011 spolu 16,35% podiel na všetkých užívateľoch telefónnej služby v pevnom umiestnení. Tridsaťšesť lokálnych operátorov malo spolu len 0,75% podiel na všetkých užívateľoch telefónnej služby v pevnom umiestnení. Zákazník alternatívneho alebo lokálneho operátora, ktorý volá zákazníkovi ST, zaplatí za hovor svojmu operátorovi. ST následne za tento hovor vyúčtuje operátorovi tzv. prepojovací poplatok. Reguláciou prepojovacích poplatkov v pevných sieťach sa prerozdeľujú náklady medzi operátormi. Alternatívnym a lokálnym operátorom sa znížením prepojovacích poplatkov znižujú ich náklady a vytvárajú podmienky pre vytvorenie dostupnejších a atraktívnejších služieb pre koncových užívateľov.
     Predseda TÚ SR právoplatným rozhodnutím uložil deviatim operátorom od 1. marca 2012 znížiť prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú za ukončenie hovorov v ich pevných sieťach o 35%. Okrem znižovania prepojovacích poplatkov v pevných sieťach TÚ SR svojimi regulačnými rozhodnutiami znižuje prepojovacie poplatky v mobilných sieťach. Začiatkom februára navrhol, aby všetci traja mobilní operátori boli povinní účtovať odo dňa 31. mája 2012 maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti o 33,4% nižšiu ako v súčasnosti. Od roku 2009 TÚ SR už tri krát rozhodnutím znížil tieto ceny. Na základe regulácie sú už súčasné ceny nižšie o 44,2%, resp. o 46,5% oproti neregulovaným cenám z roku 2009. Spoločnosť Orange mala ku koncu roka 2011 cca 46% podiel, spoločnosť Slovak Telekom mala cca 33% podiel a Telefónica mala cca 21% podiel na všetkých užívateľoch verejnej mobilnej telefónnej služby.