Prevádzkovať telemetrické zariadenia bude možné na základe všeobecného povolenia

04.11.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 5. novembra 2004 návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení. Zariadenia, ktoré sa využívané na prenos dát na krátke vzdialenosti, napr. bezpečnostné údaje, údaje o stavoch vodojemov, plynomerov, atď., bude možné prevádzkovať bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra.

TÚ SR v navrhovanom znení všeobecného povolenia uvádza, že telemetrické rádiové zariadenia budú prevádzkované na vyhradených frekvenciách 448,070 MHz a 448,170 MHz. Povolenie bude platiť výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou, alebo anténou určenou výrobcom, meranou spolu so zariadením, ktorá zaručuje dodržanie povoleného vyžiareného výkonu 500 mW. Rádiové zariadenie nebudú môcť byť prevádzkované s prídavnými zosilňovačmi vysokofrekvenčného výkonu a s prevádzačmi. Prevádzka s trvalým vysielaním nebude povolená. Pomer doby vysielania k dobe prestávky bude musieť byť menší ako 1:10, pričom dĺžka jedného vysielania nesmie presiahnuť viac ako 10 sekúnd.

Všeobecné povolenie bude oprávňovať fyzické aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia stanovených podmienok. Za využívanie týchto frekvencií sa rovnako, ako u iných všeobecných povolení, nebude platiť úhrada a nebude sa ich prevádzka oznamovať úradu. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nebudú mať právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

TÚ SR po zapracovaní relevantných pripomienok vyhlási všeobecné povolenie vo svojom vestníku. Termín vyhlásenia musí byť podľa zákona o elektronických komunikáciách najmenej 60 dní po zverejnení návrhu všeobecného povolenia.

V Bratislave 4. novembra 2004.