Prevádzkovateľom DVB-T chcú byť štyria záujemcovia

20.11.2008, Tlačová správa
V stanovenom termíne predložili Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) ponuky do výberového konania na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T) štyri subjekty. TÚ SR až do odstránenia prekážok, ktoré súvisia s predbežným opatrením neurobí žiadne faktické ako aj právne úkony vo výberovom konaní.

Do výberového konania predložili ponuky títo záujemcovia: Osterreichische Rundfunksender GmbH & CoKG (ORS) z Rakúska, Telecom Corp., Towercom obe zo Slovenska a Valtech Communications Inc. z Kanady.

Dňa 20. augusta 2008 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (Hospodárske noviny) a na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/index.html výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania. Výzvou začína výberové konanie na prevádzkovateľa (riadneho) digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T), resp. prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov. Záujemcovia museli svoje ponuky doručiť úradu najneskôr do 20. novembra 2008 do 13,30 hod. Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Dňa 13. októbra 2008 Okresný súd Bratislava I doručil TÚ SR predbežné opatrenie. TÚ SR sa 21. októbra odvolal voči uzneseniu o predbežnom opatrení. Následne 28. októbra dal ministrovi spravodlivosti podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni, ktorá vydala predbežné opatrenie. V rovnaký deň TÚ SR požiadal súd o prejednanie veci na pojednávaní k odvolaniu proti predbežnému opatreniu. TÚ SR v svojej žiadosti poukázal na to, že predbežné opatrenie ohrozuje dôležitý verejný záujem, keďže pre jeho vydanie je ohrozené plnenie tak medzinárodných záväzkov SR, ako aj úloh vlády SR a môže mať priamy dopad na občanov SR.

Po odblokovaní výberového konania predložené ponuky vyhodnotí päťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov podľa podmienok stanovených vo výzve. Stanovené poradie bude podľa zákona pre úrad záväzné. Kritériá výberu, ich váha a hodnotenie sú presne definované vo výzve, čím je zabezpečená maximálna transparentnosť celého procesu.

Digitálne vysielanie (DVB-T) najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. DVB-T vytvára priestor pre vznik nových televízií, zvýšenie konkurencie na mediálnom trhu a tým aj tlak na zvýšenie kvality programov televízii. Divákom prinesie, okrem možnosti prijímania viacerých programov, neskôr zásadné zvýšenie kvality prijímaného televízneho vysielania v tzv. štúdiovej kvalite, interaktívne ovládanie vysielania samotným divákom, prípadne aj perspektívne poskytovanie služieb mobilnej televízie, internetových služieb a služieb elektronickej verejnej správy. Pre divákov, ktorí prijímajú analógové televízne terestriálne vysielanie, táto zmena bude znamenať potrebu zaobstarania televízora so zabudovaným digitálnym (DVB-T) tunerom, alebo prídavného zariadenia tzv. set-top-boxu.