Prevod práv

 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu zámer uskutočniť prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií najneskôr štyri týždne pred jeho uskutočnením a uskutočnenie prevodu práv do piatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, na ktorú sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo na ktorú sa previedli, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b) zákona, označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prevod týka, a označenie frekvencií, ktoré sa majú previesť alebo ktoré sa previedli. Úrad tento zámer, ako aj uskutočnenie prevodu zverejní na svojom webovom sídle.

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný písomne oznámiť úradu uskutočnenie prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií do desiatich pracovných dní po jeho uskutočnení. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje identifikačné údaje držiteľa individuálneho povolenia a osoby, ktorej sa majú práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií prenajať, v rozsahu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b), označenie individuálneho povolenia, ktorého sa prenájom týka, a označenie frekvencií, ktoré boli prenajaté.

Úrad na základe oznámenia o uskutočnení prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 13 vykoná v individuálnom povolení zmenu držiteľa individuálneho povolenia.

Prevod alebo prenájom práv nie je možné uskutočniť, ak
a) ide o frekvencie pridelené na analógové rozhlasové alebo analógové televízne vysielanie,
b) ide o harmonizované frekvencie a ich prevod nie je v súlade s ich harmonizáciou,
c) následkom prevodu alebo prenájmu by došlo k narušeniu hospodárskej súťaže,
d) osobe, na ktorú sa práva majú previesť alebo ktorej sa majú prenajať, v posledných troch rokoch pred uskutočnením zamýšľaného prevodu alebo prenájmu, úrad podľa § 34 ods. 3 zrušil individuálne povolenie, ktorého bola držiteľom, alebo jej odobral pridelenú frekvenciu.

Ak úrad neurčí v individuálnom povolení inak, povinnosti a podmienky určené v tomto povolení zostávajú v platnosti aj po prevode alebo prenájme práv.