PricewaterhouseCoopers pomôže TÚ SR overiť náklady pri poskytovaní univerzálnej služby

04.03.2009, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) uzavrel zmluvu s renomovanou poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá bude pre neho overovať podklady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) na výpočet čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností univerzálnej služby. Uvedená poradenská spoločnosť vyhrala verejné obstarávanie do ktorého poslali ponuky štyria záujemcovia. Dvaja uchádzači boli vylúčení, lebo nesplnili podmienky a tretí uchádzač ponuku stiahol.
     Spoločnosť ST, ako podnik poskytujúci univerzálnu službu, predložila TÚ SR žiadosť o úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní univerzálnej služby, lebo podľa nej výnosy z tejto služby sú nižšie ako náklady preukázateľne potrebné na jej poskytovanie. TÚ SR na základe toho vedie správne konanie s cieľom posúdiť, či ST zabezpečuje tieto svoje povinnosti nákladovo efektívnym spôsobom a či nie je poskytovanie univerzálnej služby pre ST neprimeraným zaťažením. Výsledky overovania úrad zverejní. TÚ SR vypočíta čisté náklady a rozhodne o výške kompenzácie straty. Tento postup vyplýva zo zákona. TÚ SR sa bude opierať aj o skúsenosti iných národných regulačných orgánov krajín EÚ.
     Spoločnosti GTS Slovakia, Orange Slovensko a SWAN sa dožadujú toho, aby boli účastníkmi tohto konania. V súčasnosti prebieha správne konanie o oprávnenosti ich požiadavky.
     Univerzálna služba je minimálny súbor („telekomunikačných“) služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu. O univerzálnej službe konkrétne hovoria ustanovenia § 50 – 54 zákona o elektronických komunikáciách - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1359.