Pridelenie ďalšej frekvencie pre miestny MUX nebude závisieť od naplnenia MUXu

29.09.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe pripomienok vysielateľov, ktorí prejavili záujem o miestne DVB-T vysielanie, od 11. októbra 2010 mení prílohu k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorou určuje podmienky prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy. Na základe tohto rozhodnutia bude v jednej lokalite možné používať viacero frekvencií pre miestny multiplex, aj keď tieto multiplexy nebudú naplnené na 70%. TÚ SR týmto rozhodnutím predchádza možnosti obmedzenia konkurencie medzi lokálnymi televíziami, ktorá by mohla nastať nepriaznivým nastavením podmienok prevádzkovateľa multiplexu a zároveň podporuje súťaž medzi prevádzkovateľmi miestnych multiplexov.
     TÚ SR už počas júna rozhodol, že od 1. júla 2010 bude frekvencie pre miestne multiplexy prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. Vyplývalo to z novej prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra, ktorú TÚ SR zverejnil na svojom webe. TÚ SR do prílohy k plánu doplnil aj systém DVB-T2.
     Zákon o digitálnom vysielaní umožňuje dvojaký výklad spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy, buď na základe výberového konania alebo bez výberového konania. TÚ SR pred začatím prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy uskutočnil verejnú diskusiu o lokálnom digitálnom televíznom vysielaní. Výsledky verejnej diskusie jednoznačne preukázali záujem účastníkov diskusie, t.j. najmä lokálnych televízií, prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy bez výberového konania. TÚ SR preto rozhodol, že frekvencie pre miestne multiplexy bude prideľovať na základe individuálne podanej žiadosti. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. Zakomponovanie systému DVB-T2 do prílohy vychádza zo zámeru európskych krajín využívať tento systém pre digitálne televízne terestriálne vysielanie za účelom zvýšenia efektívnosti využívania frekvenčného spektra, predovšetkým z pohľadu zvýšeného záujmu vysielateľov o vysielanie HDTV (vysielanie s vysokým rozlíšením).
     TÚ SR bude dbať aj na dodržiavanie § 53 zákona o digitálnom vysielaní, podľa ktorého „Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých miestnych multiplexov, ktoré poskytuje, mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky. Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako 30 % obyvateľov Slovenskej republiky; za sieť miestnych multiplexov sa považuje spoločné šírenie signálu multiplexu alebo spoločné šírenie vysielania programovej služby koncovému užívateľovi, ktoré nie je jeho retransmisiou.“