Priebežné informácie o správnych konaniach voči prevádzkovateľom káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály (TKR) na Slovensku

13.03.2001, Tlačová správa
26. február 2001 - Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky začal správne konanie voči spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. vo veci porušenia cenovej disciplíny podľa zákona o cenách. Kontrolovaný subjekt nepredložil napriek predchádzajúcemu vyžiadaniu v požadovanom termíne kalkuláciu k cenníkom k 1.8.1999, k 1.2. 2000, k 1.8. 2000 a k 1.2. 2001. Kontrolovaný subjekt sa k začiatku správneho konania vyjadril, pričom podal námietky voči postupu správneho orgánu. Bližšie informácie úrad zverejní až po vydaní rozhodnutia v predmetnej veci. Kontrola v kontrolovanom subjekte pokračuje.

Prehľad správnych konaní vedených od 1. januára 2001 voči prevádzkovateľom káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové a interaktívne signály (TKR) na Slovensku

Bratislavský kraj - 1 (UPC Slovensko, s.r.o.), pripravujú sa ďalšie
B. Bystrický kraj - 45
Košický kraj - 6
Nitriansky kraj - 32
Prešovský kraj - 21
Trenčiansky kraj - 34
Trnavský kraj - 0, pripravujú sa správne konania
Žilinský kraj - 28

Uvedené čísla nie sú konečné, predstavujú stav k 13. marcu 2001.

V Bratislave 13. marca 2001.