Príjmy TÚ SR v 3. štvrťroku už 17,07 mil. eur

05.10.2010, Tlačová správa

     Príjmy Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) v 3. štvrťroku 2010 dosiahli už 17,07 mil. eur. Plánované ročné príjmy splnil už na viac ako 109%. TÚ SR, ako jeden z mála slovenských úradov, hospodári veľmi efektívne a od roku 1998 aj s vysokým rozpočtovým prebytkom. Týmto dlhodobo preukazuje schopnosť samofinancovania. Vysoký rozpočtový prebytok úradu Slovenská republika doteraz využívala napr. aj na financovanie finančne iných neefektívnych úradov. Plánované príjmy úradu za rok 2010 sú na úrovni 15 582 944 eur, ktoré dosiahol už 23. júla 2010 a zároveň ich prekročil o 92 650 eur. Rozpočtované výdavky úradu sú 5 201 199 eur.
     TÚ SR je financovaný prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Najvyšší podiel na príjmoch TÚ SR majú úhrady súvisiace so správou frekvenčného spektra. TÚ SR sa zo svojej činnosti zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Dlhodobým zámerom úradu je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného rámca majú členské štáty EÚ zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. TÚ SR zároveň, podľa nového regulačného rámca, bude musieť mať dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umožnia aktívne sa podieľať na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). Personálna nezávislosť bola už zabezpečená na základe intervencie Európskej komisie novelou zákona o elektronických komunikáciách. Predsedu TÚ SR nie je možné odvolať z funkcie pred ukončením jeho funkčného obdobia. Súčasťou nezávislosti TÚ SR je, že podľa regulačného rámca nežiada ani neprijíma pokyny od žiadneho iného orgánu.