Príjmy TÚ SR v roku 2002 predstavovali takmer 3,4 mld. Sk

05.02.2003, Tlačová správa
Za rok 2002 Telekomunikačný úrad SR priniesol do štátneho rozpočtu takmer 3,4 mld. Sk, čím prekročil upravené plánované príjmy o približne 32 mil. Sk. Úrad okrem toho vybral 3,3 mil. Sk v kolkoch, ktoré sa do priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, ale dostávajú sa do štátneho rozpočtu ako tržby z predaja kolkov. Úrad hospodáril úsporne a tak ďalších 2,6 mil. Sk úrad ušetril a vrátil Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Pre porovnanie príjmy úradu v roku 2001 predstavovali cca 346,4 mil. Sk. Celkový príjem úradu v roku 2002 významne ovplyvnili príjmy za správu frekvencií vo výške 267 mil. Sk, za licencie UMTS cca 3 mld. Sk a príjmy za ostatné licencie vo výške takmer 84 mil. Sk.

Bežné výdavky Telekomunikačného úradu SR boli rozpočtom v roku 2002 stanovené na 78,5 mil. Sk. Z uvedenej sumy tvorila položka mzdy, platy 40,3 mil. Sk, poistné a príspevky do zdravotných poisťovní cca 14 mil. Sk, tovary a ďalšie služby 21,66 mil. Sk, atď.

Kapitálové výdavky boli rozpočtom stanovené na 4,9 mil. Sk, z čoho 1,7 mil. Sk TÚ SR použil na nákup meracej techniky. Kapitálové výdavky na spolufinancovanie PHARE 9913.03 úrad využil na nákup programu pre správu frekvenčného spektra a na automatický monitorovací systém. Úrad z osobitného účtu čerpal 5 mil. Sk na nákup budovy, takmer 3 mil. Sk na nákup výpočtovej techniky a 620 tis. na nákup meracej a monitorovacej techniky.

V Bratislave 5. februára 2003.