Príloha k všeobecnému povoleniu č. VPR-04/2005 bezdrôtového miestneho informačného systému (BOR) prevádzkovanom podľa všeobecného povolenia č. VPR-04/2005

                                                         Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa
 
Sídlo
Ulica
 
Číslo domu
 
Obec
 
PSČ
 
                                                        Údaje o rádiostanici BOR
 
Termín uvedenia stanice do prevádzky
 
Názov stanoviska
 
Ulica, číslo domu
 
Mesto
 
Vysielacia frekvencia [MHz]
 
Nadmorská výška    (m)
Výška antény nad terénom (m)
Efektívna výška     (m)
Azimut ef. výšky                           (°)
Anténa
typ:
Smer max. vyžarovania   (°)
ERP (v smere max. vyžarovania): /W/
zisk:               dB

Kód antény (podľa HCM)

Horizontálny diagram
Vertikálny diagram
 
 
Geografické údaje
WGS 84
východná dĺžka
severná šírka
st
min
sec
st
min
sec
 
 
 
 
 
 
Meno osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa
 
Otlačok pečiatky prevádzkovateľa
Funkcia
 
Dátum
 
 
Podpis