Pripojenie k internetu v cene do 250 Sk mesačne

UPOZORNENIE: Dokument sa odstupom času stal neaktuálny!

Z výsledkov omnibusového výskumu verejnej mienky “Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2004, ktorý na objednávku Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácie Slovenska (ITAS) v dňoch 8. až 14. júna 2004 realizovala Agentúra MVK okrem iného vyplynulo, že až 57,3 % opýtaných, ktorí by si chceli dať zaviesť internet, je ochotných platiť za túto službu maximálne 250 Sk mesačne.

Na základe výsledkov uvedeného výskumu Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal v dňoch 12. – 24. januára 2005 prieskum zameraný na poskytovanie pripojenia do internetu v cene do 250 Sk mesačne. TÚ SR v rámci prieskumu oslovil elektronickou poštou 170 poskytovateľov služby, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle všeobecného povolenia a zároveň uviedli svoju elektronickú adresu.

Oslovené podniky mali uviesť v akej lokalite a s akým obmedzením poskytujú pripojenie do internetu v maximálnej cene do 250 Sk (vrátane DPH). Uvedená cena pre koncového zákazníka musela byť konečná (za sieť, službu, v prípade dial-up alebo ADSL aj volací program ST, príp. dáta alebo impulzy atď.), t.j. nesmela byť podmienená ďalšími mesačnými poplatkami. Úrad na základe odpovedí vypracoval zoznam  lokalít, v ktorých je možné pripojenie do internetu v maximálnej cene do 250 Sk, spolu s uvedením podnikov, ktoré pripojenie zabezpečujú.

Počet lokalít i podnikov je v praxi vyšší, lebo TÚ SR v čase prieskumu neoslovil podniky, ktoré majú menej ako 200 účastníkov a obrat nižší ako 2 mil. Sk, teda tie, ktoré boli v čase prieskumu oslobodené od oznamovacej povinnosti. Podniky ktoré nie sú uvedené v zozname a spĺňajú požadované podmienky majú možnosť, aby boli zaradené do zoznamu, ktorý je uverejnený na internete za predpokladu, že zašlú  elektronickou poštou potrebné informácie na adresu TÚ SR, odbor vonkajších vzťahov: roman.vavro@teleoff.gov.sk  Správa musí obsahovať obchodné meno a sídlo podniku, abecedný zoznam lokalít a typ obmedzenia.

Vysvetlivky:

C – časové obmedzenie

D – dátové obmedzenie

CD – časové a dátové obmedzenie

Príklad:

Poskytovateľ služby (obchodné meno a sídlo): AAA, s.r.o., Adlerová 12, 841 02 Bratislava.

Abecedný zoznam lokalít a typ obmedzenia: Senec – D.

V praxi to znamená, že podnik AAA, s.r.o., Adlerová 12, 841 02 Bratislava poskytuje službu v Senci s dátovým obmedzením.

 

V Bratislave 2. februára 2005.

 
Abecedný zoznam lokalít a zoznam podnikov, ktoré službu zabezpečujú (A - M)

Abecedný zoznam lokalít a zoznam podnikov, ktoré službu zabezpečujú (od N)

Všetky lokality, kde je dostupná sieť mobilného operátora


UPOZORNENIE: Zoznam lokalít a podnikov nie je konečný. Do zoznamu budú doplnené podniky a lokality, ktoré spĺňajú stanovené podmienky a zašlú úradu potrebné informácie. Za správnosť informácií, ktoré sú uverejnené v tabuľke zodpovedá podnik, ktorý ich poskytol. Telekomunikačný úrad SR nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti so zverejnenými informáciami.