Prístupové siete v pásme 3,5 GHz - Informácia o podmienkach využívania frekvenčného spektra.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Odbor správy frekvenčného spektra


Výberové konanie o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA)

Prístupové siete v pásme 3,5 GHz

                    Informácia o podmienkach využívania frekvenčného spektra


Bratislava apríl 2004


Tento dokument obsahuje podmienky, za ktorých bude možné využívať frekvencie vymedzené v povolení na poskytovanie elektronických komunikačných prístupových sietí a služby. Informuje o možnosti využívania frekvenčného spektra pre prístupové siete ako aj pripojenie týchto sietí na pevné siete iných operátorov, pokiaľ pre tento účel majú byť použité rádiové zariadenia.

1. Frekvencie v pásme 3,5 GHz:

Podmienky pre používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz v SR sú stanovené v pláne využitia tohto pásma a to v jeho špecifickej prílohe FP/FS-04. Jeho delenie na frekvenčné kanály je založené na odporúčaní CEPT/ERC/REC 14-03 (Príloha 1.).

Pre potreby tohto výberového konania sú vyčlenené všetky kanály frekvenčného úseku 3 410 – 3 600 MHz. Pre štyroch operátorov sú vytvorené bloky, každý po 14 MHz duplexných (2 susedné kanály po 7 MHz). Odstup medzi jednotlivými blokmi je 7 MHz.

1. operátor: kanál 1 a 2

2. operátor: kanál 4 a 5

3. operátor: kanál 7 a 8

4. operátor: kanál 10 a 11

Pridelenie bloku: operátori, ktorí budú vybraní vo výberovom konaní si blok vyberú v poradí podľa záverečného umiestnenia. Dohoda medzi operátormi sa nevylučuje.

1.1 Účel používania frekvencií:

Pridelený blok frekvencií je určený pre pevné úzkopásmové prístupové siete, t.j. pre pripojenie koncového účastníka do telekomunikačnej siete v systéme bod – multibod (P-MP). Použitie pridelených frekvencií pre pripojenie účastníka spojom bod – bod (P–P) sa nevylučuje pri dodržaní podmienok frekvenčného plánovania ako pri P-MP.

1.2 Technické podmienky:

Vysielacie zariadenie

Podmienky pre zariadenie sú definované v štandardoch EN uvedených v FP/FS-04.

Antény

Podmienky pre antény sú definované v EN 302 085.

1.3 Spôsob používania frekvencií:

Vysielanie z hlavnej stanice ku koncovej stanici je vždy v hornom úseku frekvencií, koncová stanica vysiela v dolnom úseku frekvencií.

Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva operátor. Operátor pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované medzinárodnými dohodami (Príloha 2.). Každý operátor využíva frekvencie tak, aby nerušil prevádzku zariadení iných operátorov. V prípade vzniku rušenia sú operátori povinní spolupracovať na jeho odstránení. Ak rušenie nastalo v dôsledku zmien parametrov používaného zariadenia, nápravu vykoná ten, komu rušiace zariadenie patrí. Pokiaľ nedôjde k dohode a príčinu rušenia nie je možné presne určiť, nápravu zjedná ten, kto rádiový prostriedok zriadil neskôr.

V tomto pásme môže dochádzať k rušeniu inými zariadeniami, ktoré síce zodpovedajú podmienkam na ne kladeným z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, ale s ohľadom na systémové parametre sietí FWA môžu spôsobiť zvýšenie chybovosti prenosu (napr. silné pole iných zariadení a pod.). Minimalizovať takéto prípady môže operátor iba tým, že preverí vhodnosť umiestnenia základňových a retranslačných staníc meraním na konkrétnych plánovaných lokalitách. Tie lokality, v ktorých budú povolené základňové a retranslačné stanice budú chránené od možného rušenia neskôr zriadenými rádiovými zariadeniami. V prípade rušenia terminálovej stanice je treba vyhľadať vhodnejšie umiestnenie (napr. umiestnenie za prekážkou).

1.4 Podmienky na štátnej hranici:

Podmienky sú stanovené medzinárodnou dohodou Bratislava 2002. Výňatok z dohody je v Prílohe 2.

2. Prevádzka rádiových zariadení:

Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. V prípade použitia frekvencií pre spoj bod – bod, povoleniu podlieha každý úsek. Terminálové stanice sa budú prevádzkovať podľa všeobecného povolenia č. VPR - 04/2002.

Pokiaľ podmienky stanovené v bode 1.4 nie je možné dodržať, je možné, aby operátor uzatvoril dohodu s operátorom susednej krajiny, ktorý má predmetné frekvencie pridelené. Táto dohoda podlieha schváleniu regulačnými orgánmi oboch krajín.

3. Úhrady:.

Úhrady za vymedzenie frekvencií sa vyberú pred vydaním povolenia vo výške ponúknutej operátorom vo výberovom konaní.

Opakované úhrady budú stanovené pri vydaní individuálneho povolenia na prevádzku rádiových zariadení a to opakovanou ročnou sadzbou. Túto je možné rozložiť do 12-tich mesačných splátok.

Výška úhrad za povolenia hlavnej a retranslačnej stanice (v systéme P – MP): sa stanoví za vysielaciu ako aj prijímaciu frekvenciu podľa vzťahu:

Ročná sadzba

S = 18 x Y x P x Es x ( 0,1 hefs )1/2 x k1 x k2 kde.Y je šírka pásma v MHz

P je výkon zariadenia v dBm

Es je X * Z, kde X je počet sektorových antén a Z je hodnota pri sektore do 450 vrátane = 1,

do 90 0 vrátane = 2

do 1200 vrátane = 3

do 1800 vrátane = 4


hefs je 1/36 súčtu efektívnych výšok v azimutoch po 100

ustanovených podľa dohody Viedeň 1999, kde

v prípade, že hef je menšie ako 1 sa uvažuje

s hodnotou 1.

Ak je hefs menšie ako 10, berie sa do výpočtu práve

táto hodnota.

k1 je 1,2 pre pásmo 3,5 GHz a pre ostatné pásma podľa

položky 14.

k 2 je koeficient atraktívnosti podľa úplného, alebo

čiastočného pokrytia :

k 2= 1 mestá nad 100.000 obyvateľov,

k 2 = 0,85 mestá nad 50.000 obyvateľov,

k 2 = 0,7 mestá nad 20.000 obyvateľov,

k 2 = 0,5 ostatné

Za každý bod v systéme bod – bod (P –P):

do 1 mW vrátane 600 x K x k 1

do 5 mW vrátane 1.200 x K x k 1

do 10 mW vrátane 1.800 x K x k 1

do 100 mW vrátane 2.400 x K x k 1

do 500 mW vrátane 3.000 x K x k 1

do 1 W vrátane 3.600 x K x k 1

do 10 W vrátane 5.400 x K x k 1

kde

K je počet kanálových jednotiek

k 1 je koeficient frekvenčného pásma

do pásma 10 GHz k 1 = 1

11 GHz                 0,91

13 GHz                  0,89

15 GHz                  0,87

18 GHz                  0,84

23 GHz                  0,81

26 GHz                  0,79

28 GHz                  0,78

38 GHz                  0,72


4. Frekvencie pre spoje bod – bod:

Pokiaľ prevádzkovateľ prístupovej siete potrebuje pre vytvorenie vlastnej kostrovej siete, alebo pre pripojenie svojej siete na sieť iného prevádzkovateľa frekvencie pre spoje typu bod - bod, má možnosť požiadať o pridelenie frekvencií v každom z pásiem, ktoré sú pre takýto účel určené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. Na tento účel sú prístupné tlačivá na internetovskej stránke úradu www.teleoff.gov.sk.

Príloha 1.

FP/FS – 04

Príloha k plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek

                                                     3 410 – 3 600 MHz

 

Parameter

 

 

Podmienky

 

Poznámky

 

Frekvenčný úsek

3 410 – 3 500 MHz

3 510 – 3 600 MHz

f

 

F0

 

 

 

Max. výkon zariadenia

35 dBm

 

 

Max, vyžiarený výkon

 

 

 

Šírka kanálu

7 MHz

Základná šírka použitá pri medzinérodných dohodách.   Skutočné využitie 0,5 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz až    14 MHz

 

Duplexný odstup

100 MHz

 

 

Modulácia

 

Min. 4 FSK 

 

 

Prenosová kapacita

 

Nie je stanovená

 

 

Druh rádiokomunkačnej služby

 

FX P-MP

Výlučne verejné úzkopásmové prístupové siete

 

Harmonizovaný štandard ETSI

 

EN 301 753 V1.1.1 (2001-03)

 

Štandard zariadenia pre frekvenčné plánovanie

EN 301 021 V1.6.1 (2003-07)

 EN 301 080 V1.3.1 (2001-02)

 EN 301 124 V1.2.1 (2001-02)

 EN 301 253 V1.2.1 (2001-02)

 

anténa

EN 302 085 V1.2.2 (2003-08)

 

 

Vzťahujúce sa dokumenty ITU

                    ECC

 

 

ERC/REC 14-03/ príloha B

 

 

Spôsob pridelenia frekvencií

 

Výberovým konaním

Vymedzenie frekvenčného úseku operátorovi

 

Povolenie prevádzkovania

Individuálne na každú hlavnú a retranzlačnú stanicu. Terminálové  sú povolené stanice všeobecným povolením.

 

 

Spôsob frekvenčného plánovania

 

Plánuje operátor v pridelenom úseku

Pridelenie frekvencií je v súlade s ECA, a je perspektívne aj po roku 2008

 

Špecifické podmienky

Pre využívanie frekvencií v hraničných oblastiach sú podmienky stanovené medzinárodnými dohodami

V prípade pridelenia frekvencií pre oblasť platia pre hranicu oblasti tie isté podmienky ako pre štátnu hranicu z medzinárodných dohôd.

 

Kanál

   č.

               F

           MHz

             f´ 

           MHz

    1

     3413,5

     3513,5

    2

 

      3420,5

      3520,5

    3

     3427,5

     3527,5

    4

     3434,5

     3534,5

    5

     3441,5

     3541,5

    6

     3448,5

     3548,5

    7

     3455,5

     3555,5

    8

     3462,5

     3562,5

    9

     3469,5

     3569,5

   10

     3476,5

     3576,5

   11

     3483,5

     3583,5

   12

     3490,5

     3590,5

 
Príloha 2.

Výňatok z medzinárodnej dohody o prednostnom delení frekvencií v pásme 3,5 GHz

Technické podmienky:

1. Tabuľka s prednostným delením frekvencií tvorí prílohu 2a.

2. Vysielač, ktorý pracuje na prednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –122 dBW/(MHzm2 ) vo vzdialenosti 15 km od hranice v susednej krajine.

3. Vysielač, ktorý pracuje na neprednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd) , ktorá neprekračuje –122 dBW/(MHzm2 ) na hranici so susednou krajinou.

4. Výpočet rušiacej spektrálnej pfd bude založený na odporúčaní ITU-R P. 452-8 pre šírenie voľným priestorom pri uvažovaní odlišných štatistických strát 15 dB pre výpočty, ktoré uvažujú vplyv terénu a morfológie. Výpočtová metóda bude upresnená po dopracovaní harmonizovaného výpočtového programu vyvíjaného TWG-HCM.


V prípade viacerých zdrojov rušenia v konkrétnom bode výsledná hodnota rušiaceho signálu bude súčtom odpovedajúcich hodnôt pfd.

Príloha 2a

Preferential frequency division in the 3,5 GHz band


Block 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Frequency[MHz] 3413,5 3420,5 3427,5 3434,5 3441,5 3448,5 3455,5 3462,5 3469,5 3476,5 3483,5 3490,5
SVK/UKR SVK   UKR UKR SVK SVK SVK UKR UKR SVK SVK UKR
SVK/UKR/POL SVK   UKR UKR SVK UKR SVK POL UKR SVK POL POL
POL/SVK SVK SVK POL SVK SVK POL SVK POL POL SVK POL POL
POL/SVK/CZE SVK CZE POL CZE SVK POL SVK CZE CZE SVK POL POL
AUT/HNG HNG AUT HNG HNG AUT HNG AUT AUT HNG AUT AUT HNG
AUT/CZE AUT AUT CZE CZE AUT CZE AUT AUT CZE CZE AUT CZE
AUT/HNG/SVK SVK AUT HNG SVK AUT HNG SVK AUT HNG SVK AUT HNG
AUT/SVK SVK AUT SVK SVK AUT AUT SVK AUT SVK SVK AUT AUT
SVK/HNG SVK HNG HNG SVK SVK HNG SVK SVK HNG SVK HNG HNG
  SVK     SVK     SVK     SVK    
CZE/AUT/SVK SVK AUT CZE SVK AUT CZE SVK AUT CZE SVK AUT CZE
CZE/SVK SVK CZE CZE SVK SVK CZE SVK CZE CZE SVK SVK CZE
SVK/HNG/UKR SVK     SVK     SVK     SVK    
  SVK     SVK     SVK     SVK    
  SVK     SVK     SVK     SVK    
  SVK     SVK     SVK     SVK    
CZE/POL/SVK SVK POL CZE SVK POL CZE SVK POL CZE SVK POL CZE
SVK/POL SVK POL SVK SVK POL POL SVK POL SVK SVK POL POL
SVK/POL/UKR SVK POL UKR UKR POL SVK UKR POL SVK SVK POL UKR
SVK/UKR SVK UKR UKR UKR SVK SVK SVK UKR SVK SVK UKR UKR
HNG/SVK/UKR SVK UKR HNG UKR SVK HNG SVK UKR HNG SVK HNG UKR