Profinet.sk nezaplatil aj napriek upozorneniu

03.09.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR k 2. septembru 2002 neeviduje na svojom účte prvú splátku úhrady za kombinovanú licenciu GSM a UMTS od spoločnosti Profinet.sk, a.s. Nezaplatenie prvej splátky úhrady je porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom a preto úrad vydá rozhodnutie, ktorým odníme spoločnosti Profinet.sk, a.s. licenciu.

TÚ SR v licencii uvedenom termíne, t.j. 14. augusta 2002 neevidoval na svojom účte prvú splátku úhrady za kombinovanú licenciu GSM a UMTS a preto 21. augusta doručil spoločnosti Profinet.sk, a.s. písomné upozornenie.

Úrad sa až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie nebude vyjadrovať k ďalšiemu postupu.

Podľa podmienok licencie nezaplatenie ktorejkoľvek splátky úhrady úrad považuje za porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona o telekomunikáciách, ktoré ak nebude napravené napriek písomnému upozorneniu do desiatich dní odo dňa jeho doručenia, bude mať za následok okamžité odňatie licencie. Telekomunikačný úrad doručí písomné upozornenie najneskôr do desiatich dní odo dňa omeškania.

Držiteľ licencie bol podľa podmienok licencie povinný zaplatiť prvú splátku úhrady na účet TÚ SR do 14. augusta vo výške 500 miliónov Sk (slovom: päťsto miliónov slovenských korún). Druhú splátku úhrady vo výške 1 000 miliónov Sk (slovom: tisíc miliónov slovenských korún) je povinný držiteľ licencie uhradiť do 2. decembra 2002. Pre účely tejto licencie sa za zaplatenie splátky úhrady považuje pripísanie príslušnej splátky na účet TÚ SR.

Telekomunikačný úrad SR vydal 12. júla rozhodnutím licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí.

Bližšie informácie o celom konaní, spolu so znením licencií sú zverejnené na stránke TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk.

V Bratislave 3. septembra 2002.