Profinet.sk nezaplatil prvú splátku úhrady za licenciu

15.08.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR ku 14. augustu 2002 neeviduje na svojom účte prvú splátku úhrady za kombinovanú licenciu GSM a UMTS od spoločnosti Profinet.sk, a.s..

Nezaplatenie ktorejkoľvek splátky úhrady podľa podmienok tejto licencie bude úrad považovať za porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona o telekomunikáciách, ktoré ak nebude napravené napriek písomnému upozorneniu do desiatich dní odo dňa jeho doručenia, bude mať za následok okamžité odňatie licencie. Telekomunikačný úrad doručí písomné upozornenie najneskôr do desiatich dní odo dňa omeškania.

Držiteľ licencie je povinný zaplatiť prvú splátku úhrady na účet TÚ SR do 14. augusta vo výške 500 miliónov Sk (slovom: päťsto miliónov slovenských korún). Druhú splátku úhrady vo výške 1 000 miliónov Sk (slovom: tisíc miliónov slovenských korún) je povinný držiteľ licencie uhradiť do 2. decembra 2002. Pre účely tejto licencie sa za zaplatenie splátky úhrady považuje pripísanie príslušnej splátky na účet TÚ SR.

Telekomunikačný úrad SR vydal 12. júla rozhodnutím licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom týchto sietí.

Držiteľ licencie je povinný začať poskytovať služby GSM najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie a služby UMTS najneskôr do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií.

Profinet.sk, a.s. je povinný budovať sieť GSM tak, aby dosiahol pokrytie obyvateľstva SR signálom GSM vo výške 20 % prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete prevádzkovanej držiteľom tejto licencie najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie.

Bližšie informácie o celom konaní, spolu so znením licencií sú zverejnené na stránke TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/Vyb.konania/gsmpriebeh.html

V Bratislave 15. augusta 2002