Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

           logo OPII_EFRRlogo MDV SR_SK  logo miiri farebne sk Logo farebné

www.itms2014.sk     www.mindop.sk     www.eufondy.sk    www.mirri.gov.sk

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 
 
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2021

Celkový rozpočet: 4 574 484,77 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
 
Stručný popis projektu:
 
Týmto projektom sa navrhuje vytvorenie takej integrovanej procesnej a obsahovej platformy, ktorá prepojí doteraz rozdrobené a izolované, často manuálne vykonávané aktivity do end-to-end procesov a spoločne riadeného obsahu. Projekt teda rieši zlepšenie životných situácií podnikateľov a občanov pri ich interakcii s RÚ.
 
Cieľom projektu je optimalizácia vybraných procesov pri výkone regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb, pričom fyzickým výstupom projektu bude elektronizácia navrhovaných vybraných verejných služieb poskytovaných Regulačným úradom.
 
Zo všeobecných princípov regulácie vyplýva, že RÚ potrebuje na výkon účinnej regulácie k dispozícii informácie o aktuálnom stave regulovaného prostredia. Na to je potrebné, aby boli zabezpečené relevantné informácie určeným štátnym zamestnancom v správnom čase. Národný projekt identifikuje strategické ciele, ktoré spoločne definujú víziu:
 
1.Zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami a poštovými službami za účelom vytvorenia efektívne spravovaného prostredia pre potreby informačnej spoločnosti.
 
2.Vytvorenie elektronických nástrojov na optimalizáciu sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb.
 
3.Poskytovanie kvalitných elektronických služieb smerom k podnikateľov, občanom a ostatným orgánom verejnej správy.
 
 
Projekt bude logicky nadväzovať na národný projekt financovaný z OP efektívna verejná s názvom "Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu", ktorého výstupy budú vstupmi do tohto projektu.
 
Projekt sleduje napĺňanie 4 špecifických cieľov definovaných v rámci OP II:
 
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
 
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
 
7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 
 
Výkonnostné ukazovatele, ku ktorým bude projekt prispievať sú:
 
  • Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb s cieľovou hodnotou 5;
  • Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb s cieľovou hodnotou 1.;
  • Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie s cieľovou hodnotou 3;
  • Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s cieľovou hodnotou 2;
  •  Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami s cieľovou hodnotou 2.Spodná časť formulára
 
 
Link na fotogalériu:  fotografie budú priebežne pridávané
Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne aktualizovaný