Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

           logo OPII_EFRRlogo MDV SR_SK  logo miiri farebne sk Logo farebné

www.itms2014.sk     www.mindop.sk     www.eufondy.sk    www.mirri.gov.sk

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 
 
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
 
Partner projektu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882, 811 05 Bratislava

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Názov projektu: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Trvanie hlavných aktivít projektu: 08/2021 – 08/2023

Celkový rozpočet: 4 574 484,77 EUR
 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
 

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je implementácia integrovaného systému pre reguláciu a dohľad elektronických komunikácií ako súčasť reformného zámeru, ktorého cieľom je významné posilnenie postavenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Úrad“) v oblasti výkonu regulácie a štátneho dohľadu s ohľadom na potrebu realizácie priorít Európskej komisie v oblasti jednotného digitálneho trhu a v súlade so závermi európskeho dokumentu Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe.
 

Hlavné ciele projektu

 • zefektívniť procesy ich elektronizáciou a digitalizáciou, nahradiť papierovú formu evidencií a komunikácie;
 • zintenzívniť aktivity spojené s vykonávaním monitoringu, kontrol a dohľadu;
 • zvýšiť úroveň proklientskej orientácie činnosti Úradu – znížiť administratívne zaťaženie pri vybavovaní životných situácií;
 • rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie služby;
 • zvýšenie informovanosti.
   

Hlavné výstupy projektu

 • vybudovanie efektívnej informačno-komunikačnej technologickej platformy pre optimalizáciu procesov a správu údajov regulácie trhu elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu definovanom platnou legislatívou;
 • digitalizácia a optimalizácia end-to-end procesov komunikácie medzi účastníkmi trhu elektronických komunikácií a poštových služieb a Úradom;
 • posilnenie analytických schopností Úradu pri ekonomických analýzach a zbere relevantných dát podnikov pri analýzach trhu, zvýšenie kvality analýz trhu pre spoločné regulačné orgány EÚ;
 • zvýšenie schopnosti Úradu reálne technicky kontrolovať dodržiavanie jeho rozhodnutí, požiadaviek a regulačných krokov účastníkmi trhu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 
Projekt sleduje napĺňanie 4 špecifických cieľov definovaných v rámci OP II:
 
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
 
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
 
7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje
 
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
 
 
 
Link na fotogalériu:  fotografie budú priebežne pridávané
Link na priebežné informácie o projekte: bude  priebežne aktualizovaný