Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 

 

                                       

 

 

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Názov projektu: Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií

Kód ITMS2014+ projektu: 314011CKV6

Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky

Trvanie projektu: 06/2022 – 11/2023

Celkový rozpočet: 1 394 929,53 EUR

Spôsob financovania: nenávratná dotácia z fondov EÚ – Európsky sociálny fond
 
Stručný popis projektu:
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) je národným regulačným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb a jeho činnosť smeruje predovšetkým k napĺňaniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ, ktorého víziou je do roku 2030 zabezpečiť občanom a socio - ekonomickým subjektom Únie konektivitu k ultrarýchlemu internetu.

Cieľom projektu je predstaviť inovované prístupy k regulácii elektronických komunikácií v intenciách nového zákona o elektronických komunikáciách. Predmetom projektu je najmä optimalizácia existujúceho regulačného rámca, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie elektronických komunikácií. V projekte sa zadefinuje nový prístup k regulovaniu trhov elektronických komunikácií a to tým, že sa vytvorí otvorená platforma pre komunikáciu s dotknutými trhovými subjektmi (t. j. telekomunikačnými operátormi). Úrad, Občianske združenie Fórum pre komunikačné technológie, členmi ktorého sú najväčší slovenskí telekomunikační operátori a ostatné profesijné združenia/organizácie vytvoria spoločnú pôdu pre diskusiu o priebežných výsledkov trhových analýz formou predkonzultácií. Tento prístup doposiaľ nebol v regulačnej praxi Úradu nikdy zavedený, pričom sa ukazuje, že práve vzájomná komunikácia s regulovanými subjektmi v procese tvorby trhovej analýzy je kľúčovým momentom pre správne nastavené regulačné povinnosti.

Hlavné prínosy projektu:
Prispôsobenie a optimalizácia politík na nový regulačný rámec zabezpečia dostatočnú dostupnosť pripojenia k rýchlemu internetu a požadovanú adresnosť elektronických komunikačných služieb smerom na odberateľov týchto služieb, a to s dopadom na všetky regióny Slovenska, sociálnu a ekonomickú infraštruktúru SR. Národný projekt je tematicky zameraný na zabezpečenie rastu informačnej spoločnosti prostredníctvom vytvárania optimálneho trhového prostredia, v ktorom telekomunikační operátori poskytujú digitálne služby koncovým užívateľom. Aktivity národného projektu zamerané na kľúčové analýzy regulovaného prostredia sú základným predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti telekomunikačných podnikov, kvality a dostupnosti digitálnych služieb pre všetkých občanova podnikateľov. Analýza regulovaného trhu resp. trhov slúži ako bázický dokument pre rozhodovanie Úradu o tom, na ktorom trhu a v akom rozsahu sa telekomunikačným operátorom uložia regulačné povinnosti.

Očakávané výsledky projektu:
• Koncepčné nasmerovanie budovania a zdieľania komunikačnej infraštruktúry potrebnej na fungovanie vysokokapacitných sietí;

• Efektívna regulácia trhov elektronických komunikácií podľa Odporúčania Európskej komisie z roku 2020, Rozhodnutia Regulačného úradu a vhodné nastavenie regulačných povinností;

• Nastavenie technických a ekonomických parametrov pre univerzálnu službu elektronických komunikácií a spôsob u poskytovania univerzálnej služby je všetkých spotrebiteľov v SR.
 
 
Projekt je navrhnutý s dobou trvania hlavných aktivít na 18 mesiacov.
 

Fotogaléria: (Link)
Priebežné informácie o projekte: (Link)