Prvá ZŠ absolvovala akciu v rámci vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb

04.02.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) odovzdal Základnej škole, Jesenského 6 v Bratislave diplom za absolvovanie preventívno-vzdelávacej akcie pre žiakov 1. stupňa základných škôl „Telefón nie je na hranie“. Táto preventívno-vzdelávacia akcia je súčasťou projektu vzdelávania užívateľov telekomunikačných služieb. Uvedená základná škola je prvá v Slovenskej republike, ktorej žiaci absolvovali túto preventívno-vzdelávaciu akciu.
     Žiaci 1. stupňa uvedenej ZŠ absolvovali vyučovaciu hodinu, na ktorej sa na úvod dozvedeli čím sa zaoberá TÚ SR. V následnej riadenej diskusii postupne rozobrali otázky ako správne telefonovať, potrebu ochrany telefónu pred vodou, prachom, nárazom... Riešili modelové situácie napr. zatopenie telefónu, kam volať v núdzi (č. 112), volanie na čísla rôznych súťaží, neprijaté hovory z neznámych čísel a pod. Naučili sa kedy a kam nevolať, prečo neodpovedať na telefonické otázky cudzích ľudí, prečo nedávať svoje číslo cudzím osobám, prečo nepožičiavať telefón... V závere vyučovacej hodiny si informácie zopakovali a zástupca TÚ SR preveril ich pochopenie. Učitelia na iných predmetoch sa k získaným vedomostiam vrátili a upevnili ich napr. tým, že žiaci kreslili núdzové situácie, ktoré je možné nahlásiť na čísle 112.
     TÚ SR si uvedomuje dôležitosť prevencie, a preto v roku 2009 začal projekt vzdelávania koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Vzdelávanie širokej verejnosti prebieha prostredníctvom masmédií. Vzdelávanie budúcich a začínajúcich užívateľov, t.j. žiakov a študentov prebieha najmä formou riadených diskusií, prednášok a prostredníctvom príspevkov v študentských médiách. Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu.
     Projektu predchádzal pilotný projekt preventívnych akcií na školách. Pilotný projekt prebiehal od roku 2008 do polovice októbra 2009. Predmetom pilotného projektu bolo zistiť, na ktoré témy je potrebné sa viac zamerať u žiakov a študentov rôzneho veku a odskúšať vhodnosť rôznych metód. TÚ SR zrealizoval pilotný projekt na vysokej škole (VŠ) v Trnave, na strednej priemyselnej škole (SPŠ) v Trnave a na základnej škole (ZŠ) v Bratislave. Na VŠ urobil prednášky, ktoré boli zamerané na zvýšenie spotrebiteľského povedomia u študentov, na SPŠ malo vzdelávanie užívateľov formu vyučovacej hodiny a na ZŠ urobil riadenú diskusiu so žiakmi.