Rada EÚ zakázala Russia Today a Sputnik

stop
24.03.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb informuje podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete a služby o zákaze vysielania Russia Today a Sputnik, ktorý nariadila Rada Európskej únie (EÚ).
 
V Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 2.3.2022 bolo publikované nariadenie Rady EÚ 2022/350 z 1.3.2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 2014/833 z 31.7.2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.
V zmysle uvedeného nariadenia sa prevádzkovateľom zakazuje vysielanie akéhokoľvek obsahu právnickými osobami, subjektami alebo orgánmi uvedenými v prílohe XV nariadenia - Russia Today a Sputnik. Ide o zákaz vysielania nielen prostredníctvom prenosu, distribúcie akýmikoľvek prostriedkami ako sú káblové, satelitné, IP-TV, ale aj poskytovateľmi internetových služieb, internetových platforiem alebo aplikácií na zdieľanie videí, či už ide o nové alebo vopred nainštalované alebo také, ktoré môžu takéto vysielanie umožňovať, uľahčovať alebo k nemu inak prispievať.
 
Úplné znenie nariadenia Rady (EÚ) 2022/350 je dostupné v Ú.v. EÚ tu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A065%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.065.01.0001.01.ENG