Rádioamatéri získali ďalšie frekvencie a jednoduchšie povoľovacie podmienky

26.01.2005, Tlačová správa
Slovenskí rádioamatéri majú na vysielanie k dispozícii ďalšie frekvencie, nemusia zapisovať údaje o uskutočnených spojeniach do denníka a nové povolenia na prevádzkovanie amatérskych staníc budú platiť až desať rokov. Tieto novinky a ďalšie zjednodušenie podmienok prinášajú nové všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe zákona o elektronických komunikáciách. V povoľovacích podmienkach sú zapracované najnovšie odporúčania Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), zmeny v národnej frekvenčnej tabuľke a odporúčania rádiokomunikačnej konferencie WRC 2003. Povoľovacie podmienky sú výsledkom spolupráce TÚ SR a Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR).

TÚ SR zverejnil nové všeobecné povoľovacie podmienkyword pre amatérske vysielacie rádiové stanice. Úrad pripravil nové znenie povoľovacích podmienok, v úzkej spolupráci so SZR. „Našou úlohou bolo porovnať naše povoľovacie podmienky s podmienkami krajín Európskej únie a pripraviť návrh na ich úpravu, ale hlavná úprava bola na základe už spomínaných zmien,“ poznamenal Anton Mráz, prezident SZR. Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice stanovujú práva a povinnosti držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc. Nové povoľovacie podmienky priniesli našim rádioamatérom zjednodušenie podmienok na vysielanie, predĺženú platnosť povolení z piatich na desať rokov, ďalej priniesli jedno nové VKV pásmo 3,40 – 3,41 GHz, KV pásmo 7 MHz sa rozšírilo o 100 kHz na 7,0 – 7,2 MHz a na vysielanie v pásme 50 – 52 MHz už nie je potrebné dodatočné povolenie. Zapisovanie údajov o uskutočnených spojeniach do staničného denníka už nie je povinnosťou rádioamatéra, má len charakter odporučenia a liberalizovala sa potreba znalosti morzeovky pri skúškach. „Tým sa stali naše podmienky porovnateľnými s európskymi,“ dodal prezident SZR.

TÚ SR dlhodobo úzko spolupracuje so SZR od roku 1993 a spolu reagujeme na zmeny odporúčaní ITU, CEPT a IARU. Skúšobná komisia TÚ SR pre skúšky odbornej spôsobilosti rádioamatérov vykonáva skúšky aj počas kurzu rádioamatérov, ktorého usporiadateľom je SZR. Členom skúšobnej komisie je aj zástupca SZR. Ďalším príkladom spolupráce bolo prerokovanie návrhu rozsahu vedomostí a požadovanú prax na získanie jednotlivých tried operátorov amatérskych staníc. „V ďalšom období nás čaká návrh CEPT na medzinárodné povolenia pre amatérov začiatočníkov,“ uzavrel Mráz.

Rádioamatérske vysielanie slúži na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu. Amatérsku stanicu je možné prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydáva TÚ SR na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive. Podmienkou pre vydanie povolenia je preukázanie osobitnej odbornej spôsobilosti. Na rozdiel od iných elektronických hobby je amatérske vysielanie vedené na ITU medzi leteckou, lodnou a pevnou službou ako amatérska služba.

V Bratislave 26. januára 2005.