Rádioamatérske vysielanie Určené na ďalšie spracovanie zo strany príjímateľa:

Všeobecné informácie


Amatérske vysielacie rádiové stanice slúžia na sebavzdelávanie, technické štúdium a športovú činnosť rádioamatérov. Zriadenie a prevádzkovanie amatérskej rádiostanice je možné len na základe platného individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.

Postup pre získanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií


Na území Slovenska je možné prevádzkovať amatérske rádiostanice len na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Individuálne povolenie na používanie frekvencií je možné získať iba po preukázaní odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc Skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača.

Prevádzkové podmienky


Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať povoľovacie podmienky.